ЧИТАЛИЩНА БИЛИОТЕКА

/наименование на библиотеката/

 

ГР. БЕЛИЦА, УЛ. “ВЛАДИМИР ПОПТОМОВ” № 95

/населено място, адрес/

 

Директор:  ЙОРДАНКА ДЖУНДЖУРОВА

/Председател на читалището/

 

тел. код 07444/ 22 27  факс ……………………….  е-mail: ............................................

 

http// ……………...……………………………………………………………….

 

 

 

 

 

                               Основни показатели

      2005 г.

1.

Библиотечен фонд – регистрационни единици

43 132

2.

Набавени библиотечни документи – рег. единици

от тях:

 

84

2.1

  - книги

81

2.2

  - периодични издания

3

2.3

  - електронни носители

 

2.4

  - други

 

3.

Абонирани периодични издания – бр. заглавия

от тях:

 

3

3.1

  - на български език

3

3.2

  - на други езици

 

4.

Отчислени библиотечни документи – рег. единици

45

5.

Заети библиотечни документи – рег. единици

18 645

5.1

  - книги

18 645

5.2

  - електронни носители

 

5.3

  - други

 

6.

Читатели – брой

521

6.1

  - от тях: до 14 г.

198

7.

Всичко посещения

8 682

7.1

  - за дома

6 401

7.2

  - в читалня

2 281

8.

Автоматизиране на основни дейности

 

8.1

  - брой РС

от тях:

 

8.2

        в мрежа

 

8.3

  - вид на използвания програмен продукт

 

8.4

  - наличен електронен каталог

 

8.5

  - изграден интернет център

 

9.

Други технически средства

 

9.1

  - ксерокс – брой

 

9.2

  - скенер - брой

 

9.3

  - аудиовизуална техника - брой

 

10.

Библиотечни кадри - брой

2

10.1

  - с библиотечно образование

2

10.1.1

        магистър

 

10.1.2

        бакалавър

 

10.1.3

        специалист по …

 

10.2

  - друго висше образование

 

10.2.1

        магистър 

 

10.2.2

        бакалавър

 

10.3

  - средно образование

 

10.4

  - административно – помощен персонал

 

11.

Финансиране – общ размер на средствата в лв.

8 240

11.1

  - от бюджета

8 240

11.2

  - от собствени приходи

 

11.3

  - от спонсори и дарители

 

11.4

  - други

 

12.

Размер на средната работна заплата – в лв.

220

13.

Материална база

150

13.1

  - обща разгъната площ – м²

30

13.1.1 

       заемна за възрастни – м²

30

13.1.2

       заемна за деца - м²

30

13.1.3

       читални - м²

60

13.2

  - филиали - м²

 

14.

Участие в програми и проекти

 

14.1

  - реализирани проекти

1

14.2

  - действащи проекти

1

14.2

  - разработени и готови за представяне, без         осигурено финансиране