ЧИТАЛИЩНА БИБЛИОТЕКА “НИКОЛА ВАПЦАРОВ”- БЛАГОЕВГРАД

/наименование на библиотеката/

 

БЛАГОЕВГРАД, Пл. “МАКЕДОНИЯ” № 1

/населено място, адрес/

 

Директор:  инж. ТОМА МАНАСИЕВ

Председател на читалището/

 

тел. код 073/ 88 53 25  факс ……………………..............….  е-mail  .....................................

 

http// ……………...……………………………………………………………….

 

 

 

 

 

                               Основни показатели

      2005 г.

1.

Библиотечен фонд – регистрационни единици

128 112

2.

Набавени библиотечни документи – рег. единици

от тях:

2 213

 

2.1

  - книги

2 184

2.2

  - периодични издания

29

2.3

  - електронни носители

 

2.4

  - други

 

3.

Абонирани периодични издания – бр. заглавия

от тях:

25

3.1

  - на български език

25

3.2

  - на други езици

 

4.

Отчислени библиотечни документи – рег. единици

1 600

5.

Заети библиотечни документи – рег. единици

23 797

5.1

  - книги

23 100

5.2

  - електронни носители

 

5.3

  - други

697

6.

Читатели – брой

1 102

6.1

  - от тях: до 14 г.

240

7.

Всичко посещения

13 608

7.1

  - за дома

7 686

7.2

  - в читалня

5 922

8.

Автоматизиране на основни дейности

 

8.1

  - брой РС

от тях:

4

8.2

        в мрежа

3

8.3

  - вид на използвания програмен продукт

 

8.4

  - наличен електронен каталог

 

8.5

  - изграден интернет център

 

9.

Други технически средства

 

9.1

  - ксерокс – брой

 

9.2

  - скенер - брой

1

9.3

  - аудиовизуална техника - брой

 

10.

Библиотечни кадри - брой

9

10.1

  - с библиотечно образование

7

10.1.1

        магистър

2

10.1.2

        бакалавър

5

10.1.3

        специалист по …

2

10.2

  - друго висше образование

2

10.2.1

        магистър 

 

10.2.2

        бакалавър

 

10.3

  - средно образование

 

10.4

  - административно – помощен персонал

1

11.

Финансиране – общ размер на средствата в лв.

66 395

11.1

  - от бюджета

60 750

11.2

  - от собствени приходи

2 583

11.3

  - от спонсори и дарители

3 062

11.4

  - други

 

12.

Размер на средната работна заплата – в лв.

271

13.

Материална база

760

13.1

  - обща разгъната площ – м²

760

13.1.1 

       заемна за възрастни – м²

130

13.1.2

       заемна за деца - м²

 

13.1.3

       читални - м²

40

13.2

  - филиали - м²

590

14.

Участие в програми и проекти

 

14.1

  - реализирани проекти

4

14.2

  - действащи проекти

4

14.2

  - разработени и готови за представяне, без         осигурено финансиране

1