ЧИТАЛИЩНА БИБЛИОТЕКА “ЯНЕ САНДАНСКИ” .

/наименование на библиотеката/

ГР. ХАДЖИДИМОВО

/населено място, адрес/

 

Директор:  КРЪСТЮ ВОДЕНИЧАРОВ

/Председател на читалището/

 

тел. код 07528/ 23 06. факс ……………………….  е-mail ............... .....................................

 

http// ……………...……………………………………………………………….

 

 

 

 

 

                               Основни показатели

      2005 г.

1.

Библиотечен фонд – регистрационни единици

40 000

2.

Набавени библиотечни документи – рег. единици

от тях:

128

2.1

  - книги

128

2.2

  - периодични издания

 

2.3

  - електронни носители

 

2.4

  - други

 

3.

Абонирани периодични издания – бр. Заглавия

от тях:

4

3.1

  - на български език

4

3.2

  - на други езици

 

4.

Отчислени библиотечни документи – рег. единици

 

5.

Заети библиотечни документи – рег. Единици

19 470

5.1

  - книги

19 470

5.2

  - електронни носители

 

5.3

  - други

 

6.

Читатели – брой

898

6.1

  - от тях: до 14 г.

641

7.

Всичко посещения

5 490

7.1

  - за дома

 

7.2

  - в читалня

1 230

8.

Автоматизиране на основни дейности

 

8.1

  - брой РС

от тях:

 

8.2

        в мрежа

 

8.3

  - вид на използвания програмен продукт

 

8.4

  - наличен електронен каталог

 

8.5

  - изграден интернет център

 

9.

Други технически средства

 

9.1

  - ксерокс – брой

 

9.2

  - скенер - брой

 

9.3

  - аудиовизуална техника - брой

 

10.

Библиотечни кадри - брой

1

10.1

  - с библиотечно образование

1

10.1.1

        магистър

 

10.1.2

        бакалавър

 

10.1.3

        специалист по …

1

10.2

  - друго висше образование

 

10.2.1

        магистър 

 

10.2.2

        бакалавър

 

10.3

  - средно образование

 

10.4

  - административно – помощен персонал

 

11.

Финансиране – общ размер на средствата в лв.

4 500

11.1

  - от бюджета

4 000

11.2

  - от собствени приходи

500

11.3

  - от спонсори и дарители

 

11.4

  - други

 

12.

Размер на средната работна заплата – в лв.

283

13.

Материална база

 

13.1

  - обща разгъната площ – м²

120

13.1.1 

       заемна за възрастни – м²

88

13.1.2

       заемна за деца - м²

12

13.1.3

       читални - м²

20

13.2

  - филиали - м²

 

14.

Участие в програми и проекти

2

14.1

  - реализирани проекти

2

14.2

  - действащи проекти

 

14.2

  - разработени и готови за представяне, без         осигурено финансиране

1