ЧИТАЛИЩНА БИЛИОТЕКА

/наименование на библиотеката/

 

ГР. РАЗЛОГ, УЛ.”ШЕЙНОВО” № 2

/населено място, адрес/

 

Директор: АТАНАС НИКОЛОВ ОРОЗОВ

/Председател на читалището/

 

тел.  80 197 .....……………….. факс ……………………….  е-mail  .....................................

 

http// ……………...……………………………………………………………….

 

 

 

 

 

                               Основни показатели

      2005 г.

1.

Библиотечен фонд – регистрационни единици

82 928

2.

Набавени библиотечни документи – рег. единици

от тях:

 

313

2.1

  - книги

313

2.2

  - периодични издания

17

2.3

  - електронни носители

 

2.4

  - други

 

3.

Абонирани периодични издания – бр. заглавия

от тях:

 

17

3.1

  - на български език

17

3.2

  - на други езици

 

4.

Отчислени библиотечни документи – рег. единици

1 404

5.

Заети библиотечни документи – рег. единици

11 163

5.1

  - книги

 

5.2

  - електронни носители

 

5.3

  - други

 

6.

Читатели – брой

758

6.1

  - от тях: до 14 г.

232

7.

Всичко посещения

6 828

7.1

  - за дома

4 226

7.2

  - в читалня

2 602

8.

Автоматизиране на основни дейности

 

8.1

  - брой РС

от тях:

2

8.2

        в мрежа

 

8.3

  - вид на използвания програмен продукт

2

8.4

  - наличен електронен каталог

1

8.5

  - изграден интернет център

1

9.

Други технически средства

 

9.1

  - ксерокс – брой

1

9.2

  - скенер - брой

1

9.3

  - аудиовизуална техника - брой

1

10.

Библиотечни кадри - брой

4

10.1

  - с библиотечно образование

4

10.1.1

        магистър

 

10.1.2

        бакалавър

 

10.1.3

        специалист по …

 

10.2

  - друго висше образование

 

10.2.1

        магистър 

 

10.2.2

        бакалавър

 

10.3

  - средно образование

 

10.4

  - административно – помощен персонал

 

11.

Финансиране – общ размер на средствата в лв.

20 000

11.1

  - от бюджета

17 000

11.2

  - от собствени приходи

3 000

11.3

  - от спонсори и дарители

 

11.4

  - други

 

12.

Размер на средната работна заплата – в лв.

282

13.

Материална база

 

13.1

  - обща разгъната площ – м²

3 000

13.1.1 

       заемна за възрастни – м²

2 500

13.1.2

       заемна за деца - м²

50

13.1.3

       читални - м²

450

13.2

  - филиали - м²

 

14.

Участие в програми и проекти

2

14.1

  - реализирани проекти

2

14.2

  - действащи проекти

 

14.2

  - разработени и готови за представяне, без         осигурено финансиране