2010 - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

2010

Библиографски справки
Уважаеми читатели,
Регионална библиотека „Димитър Талев” Благоевград Ви предоставя списък с готови писмени библиографски справки, които може да поръчате и закупите. Възможно е да се възползвате от услугата на място в Справочно-библиографски отдел на библиотеката и на e-mail bibbl_sbo@abv.bg
Справките са обособени в тематични рубрики.
Списък с писмени библиографски справки – 2010 :

I.КУЛТУРА, КУЛТУРОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ
II.ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

1. Развитие на свързаната реч на децата роми (билингви) от предучилищна възраст

2. Стратегии и технологии за работа с надарени деца

3. Приложение на методите на Едуард де Боно за развитие на практическото мислене на учениците в 5-6 клас

4. Ролята на индивидуалната работа при овладяване на аритметични знания от деца със социално-педагогически проблеми

5. Ролята на творческите игри за развитието на познавателната активност на 5 – 6-годишните деца

6. Децата и семейството – психолого-педагогически проблеми

7. Агресията при 5 – 6-годишните деца

8. Ролята на самостоятелната работа по български и английски език в началното училище

9. Здравно-профилактични функции на физическото възпитание в началното училище

10. Агресивност и девиантно поведение сред подрастващите в училище

11. Повишаване ефективността на контролната дейност в детската градина

12. Възпитанието и развитието на ромските деца в неравностойно социално положение

13. Взаимоотношенията на учениците в 5 и 10 клас

14. Конфликтно поведение на надарените деца


III.РЕЛИГИЯ

1. Свети Иван Рилски


IV.ЕТНОГРАФИЯ, ЕТНОЛОГИЯ

1. Възпитателно пространство на празника

2. Символиката на хляба. Историята от Древен Египет до днесV.СОЦИОЛОГИЯ, СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЗАСТРАХОВАНЕVI.ПОЛИТИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ, ДАНЪЦИ


1. Ценностните оценъчни явления в правото

2. Корупционни действия спрямо населено място и образование

3. ЕС и Югоизточна Европа – пълноправни членки, страни-кандидатки

4. Електронно правителство и административно обслужване

5. Участие на прокурора в административното производство

6. Атестиране на държавните служителиVII.ИКОНОМИКА

1. Международни икономически отношения

2. Културен туризъм в Задбалканската котловина

3. Търсене и предлагане на пари. Роля, принципи и правила на съвременната парична политикаVIII.ЕКОЛОГИЯ


IX.МЕНИДЖМЪНТ

1. Въздействие на организационната култура върху мотивацията на персонала


X.МЕДИЦИНА

Превенция на половите и сексуалните отношения на деца между 14 – 18 години


XI.ТЕХНИКА, РЕКЛАМА

1. Техническа експлоатация на МПС. Теория за движение на МПС. Гаражиране на МПС

XII.СЧЕТОВОДСТВО


XIII.ХРАНЕНЕ


XIV.СЕЛСКО СТОПАНСТВОXV.СПОРТ, ТУРИЗЪМ

1. Организация и управление на спорта във ВУЗ


XVI.ЕЗИКОЗНАНИЕ, ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ, РЕТОРИКА


XVII.ИСТОРИЯ, ЛИЧНОСТИ


1. Просветното дело в Белица 1944 - 1953 година


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню