2014 - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

2014

Библиографски справки
Уважаеми читатели,
Регионална библиотека „Димитър Талев” Благоевград Ви предоставя списък с готови писмени библиографски справки, които може да поръчате и закупите. Възможно е да се възползвате от услугата на място в Справочно-библиографски отдел на библиотеката и на
e-mail
bibbl_sbo@abv.bg

Справките са обособени в тематични рубрики.

I.КУЛТУРА, КУЛТУРОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ

1. Ролята на НПО с образователна функция в процеса на формиране на
гражданско общество
2. Култура на облеклото в медиите
3. Противоречивото единство на PR и журналистика


II.ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

1. Традиционните пролетни игри Великден и Гергьовден в село Баня за естетическото развитие на децата от предучилищна и начална училищна възраст
2. Конфликтите между 4-5 годишните деца в детската градина
3. Ролята на социалното развитие на детето от предучилищна възраст за преодоляване на детските конфликти
4. Развитие на речта и обогатяване на речника на 4-5 годишните деца в детската градина
5. Екологическото възпитание в образователната среда в двора на детската градина
6. Потребност от постижения и емоционално изгряване (burn out)
7. Психологически особености на осъдените на пробация за шофиране в нетрезво състояние
8. Театрализираните игри по английски език за 5-6 годишните деца
9. Формиране на изследователски умения у учениците чрез обучението по „Човекът и природата”
10. Езиковите дидактични игри в обучението по английски език в детската градина
11. Превенция на агресията при децата
12. Развиване на практическото мислене в интерактивна образователна среда
13. Стратегическо управление на училището
14. Възможности за стимулиране на логическото мислене на 6-7 годишните деца на основата на опознаване на околната действителност
15. Обучението по математика за I клас в условията на целодневна форма
на обучение
16. Отношение на педагозите в детската градина към възможностите за перманентна професионална квалификация
17. Влияние на семейното насилие върху мотивацията за афилиация и социализация при децата от 10-15 години
18. Формиране на словесно-изпълнителско самочувствие чрез действия с въображаеми предмети в групата за задължителна предучилищна подготовка
19. Възможности за обогатяване на извънкласната и извънучилищната дейност на учениците в основната образователна степен
20. Диагностика на иновационната култура в детската градина и училище
21. Емоционална напрегнатост при децата в подготвителна група в подготовката им за училище
22. Овладяване на знания за семейната икономика чрез обучението по домашен бит и техника в I-IV клас
23. Педагогическа профилактика на тежката адаптация на децата от ранна възраст към детската ясла
24. Социалното развитие на детето от предучилищна възраст (3-7 години)
25. Здравно възпитание на 14-15 годишна възраст
26. Форми и техники на родителския контрол
27. Възможности на образователния театър за изработване на поведенчески модели у учениците в начален етап на основното образование
28. Превенция на противообществените прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни лица
29. Социално-педагогическа подготовка на децата за постъпване в училище
30. Управление на промяната при внедряване на проектно-екипна организация в училище
31. Видове упражнения и тяхното място при използване на индивидуалната работа с ученици от 4 клас по математика
32. Възприемане на образите на приказните анимационни герои от децата от начален етап на обучение (2 клас)
33. Единодействието семейство-училище за превъзмогване на агресивните прояви и дезадаптивното поведение при децата в началните класове
34. Повишаване на мотивацията за учене, чрез занимания по интереси в началните класове
35. Стимулиране на правоизговорните умения на децата чрез драматизирани дейности в детската градина
36. Управление на промяната при внедряване на интерактивното обучение в училище
37. Възможности за оптимизиране на самоподготовката на учениците от трети клас в системата на целодневната организация на образовател ния процес чрез използване на мултимедийни презентации
38. Етюдът като средство за стимулиране на речевата активност на децата в предучилищна възраст
39. Имиджология. Как да се харесаш на хората
40. Развитие на екипната организация на работа в училище
41. Взаимодействие на Детска педагогическа стая с педагогическите съветници на СОУ. Проблемни области и тенденции за усъвършенстване
42. Личностна тревожност и емоционална интелигентност във възрастта 25-45 години
43. Локализация на контрола и потребности по концепцията на Маслоу във възрастта 20-45 години
44. Компютъризирано и интерактивно обучение по математика в началните класове
45. Мотивация за успех при хора с различни социални ориентации
46. Социално-педагогически протекции на синдрома ЕМО (емоционално малтретирани обекти) при тинейджърите
47. Поетичен слух, литературни способности в предучилищна възраст и детската градинаIII.РЕЛИГИЯ

1. Преподобна Стойна


IV.ЕТНОГРАФИЯ, ЕТНОЛОГИЯ

1. Проекции на народното творчество в туризма
2. Чешмарство, обреди по повод чешмарството


V.СОЦИОЛОГИЯ, СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЗАСТРАХОВАНЕ

1. Качеството на живот на потребителите от Дом за стари хора „Света Петка”
2. Програма за социална превенция на изоставянето на деца
3. Система на социално-педагогическа работа с децата сираци в РБ
4. Социална превенция на деца и семейства в риск


VI.ПОЛИТИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ

1. Договор за превоз на товари
2. Провеждане на местни избори в Република България
3. Регистрация на капиталови търговски дружества
4. Данъчно-облагателен процес и данъчен контрол – същност, особености перспективи
5. Традицията кръвно отмъщение в контекста на усилията на Р. Албания за членство в Европейския съюз
6. Осигуряване на обществения ред по време на събрания, митинги и манифестации
7. Особени правила за наказания на непълнолетните в НК и проект за нов Наказателен кодекс
8. Тероризъм и противодействие
9. ДДС в Република България – облагане и контрол, същност и организация. Порочни практики и методи за предотвратяването им.
10. Националното съгласие в Босна и Херцоговина – ключ към сигурността
и успешната евроатлантическа интеграция на западните Балкани
11. Съвременно състояние и усилия за разрешаване на замразения Приднестровски конфликт на територията на Република Молдова
12. Проблеми и възможности за създаване на административен капацитет в системата за сигурност
13. Правото на недискриминация
14. Противодействието на тероризма – функции на държавата или обществен
консенсус
15. Развод по взаимно съгласие


VII.ИКОНОМИКА

1. Анализ на приходите и разходите в Общинските бюджети
2. Влияние на световната финансова и икономическа криза върху отпускането на кредити в българските банки
3. Данъчната система на Република България
4. Туризмът в България. Неизползвани възможности и перспективи
5. Продуктова политика по примера на Банка ДСК
6. Спалеотуризъм
7. Държавен бюджет. Консолидиран държавен бюджет
8. Съвременни тенденции в развитието на туристическите дестинации
9. Изработване на бизнес-план
10. Управление на корпоративни комуникации. Стратегическо планиране в PR
11. Круизен туризъм
12. Луксозен туризъм
13. Човешки ресурси. Организационна култура. Професионално образование.
14. Туризъм в Индия
15. Аляска
16. Капиталова структура на предприятието
17. Централна банка – роля и функции в условията на глобалната
финансова криза
18. Договор за банков кредит


VIII.МЕНИДЖМЪНТ

1. Мотивация на персонала като фактор за успешното развитие на фирмата
2. Мениджмънт на промяната на организационната култура на училището
3. Факторите на културна компетентност и разнообразие, управление, мотивация и работа в екип за подобряване на постиженията в областта на здравеопазването
4. Лидерство на директора в детската градина
5. Мултидисциплинарни срещиIX.МЕДИЦИНА


X.ТЕХНИКА, РЕКЛАМА

1. Приложение на криви в компютърна графика
2. Значение и въздействие на професионалното PR планиране в
разрастването на малкия бизнес в сферата на туризма в България
3. Възможности за оползотворяване на енергийни ресурси в област Благоевград
4. Пасивни методи за оползотворяване на слънчевата енергия за отопление на сгради
5.Бенчмаркинг на винени райони
6. Логото като елемент за изграждане на брандаXI.СЕЛСКО СТОПАНСТВО

1. Клек. Обща характеристика. Биологични особености. Разпространение
2. Съхнене на белия бор от вредителя борова процесионка
3. Съхнене на черния бор от вредителя борова процесионка
4. Перспективи и тенденции в развитието на биоземеделието в България/Кюстендилска област – череша, овощни култури, иновативни сортове/XII.СПОРТ, ТУРИЗЪМ


XIII.ЕЗИКОЗНАНИЕ, ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ, РЕТОРИКА

1. Вълшебно-приказният свят в творчеството на Ангел Каралийчев
2. Красноречие в политическото говорене
3. Гордост и предразсъдъци – викторианската рамка на любовта и съвременното битие на книгатаXIV.ИСТОРИЯ, ЛИЧНОСТИ

1. Патриарх Евтимий и българската идентичност

2. Преславска книжовна школа. Златният век на България
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню