2018 - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

2018

Библиографски справки
Уважаеми читатели,

Регионална библиотека „Димитър Талев”- Благоевград Ви предоставя списък с готови писмени библиографски справки, които може да поръчате и закупите. Възможно е да се възползвате от услугата на място в Справочно-библиографски отдел на библиотеката и на e-mail bibbl_sbo@abv.bg

Справките са обособени в тематични рубрики.

Списък с писмени библиографски справки – 2018 :

I.ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

1. Превенция и корекция на опозиционното поведение в предучилищна възраст
2. Превенция на противообществени прояви на учениците от началното училище в дейността на МКБППМН

3. Развитие на социални умения при децата от предучилищна и начална училищна възраст

4. Формиране на умения за четене с разбиране у учениците в началните класове

5. Насилието сред учениците от гимназиалния курс и неговата превенция

6. Педагогическа технология за изграждане на представи за геометрични фигури в условията на детската градина
7. Подготовка за ограмотяване в подготвителната група в детската градина

8. Ролята на учителя при управление и разрешаване на конфликтите в детската градина

9. Ролята на учителя за изграждане на подходящи междуличностни отношения в класа

10. Повишаване комуникативнaта компетентност на деца билингви в предучилищна възраст

11. Социално приобщаване на децата със специфични обучителни затруднения в масовото училище

12. Сравнителен анализ на представите за семейството у 6 – 7-годишните български и ромски деца
13. Социологически измерения на стреса в работна среда


14. Екскурзията като форма за организация на запознаването на децата със социалната действителност

15. Личностно ориентираният подход по конструиране и технологии в детската градина
16. Овладяване на правоговорни и правописни умения от учениците от 2 клас
17. Времеви еталони в предучилищна възраст

18. Възможности при използване на нагледното моделиране при запознаване на децата с пространствените отношения

19. Емоционалното развитие в предучилищна възраст
20. Нравствено възпитание на учениците в началното училище чрез извънкласни и извънучилищни дейности
21. Обогатяване представите на 5 – 7-годишните деца за околния свят чрез художествените текстове
22. Преодоляване на конфликтите между 4-5 годишните деца в детската градина


II.СОЦИОЛОГИЯ, СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЗАСТРАХОВАНЕ

1. Значение на трудотерапията за социално включване на възрастни и хора с увреждания
III .ИКОНОМИКА


2. Туристически бизнес
3. Основни аспекти на политиката за регионално развитие и политиката за развитие на селските райони в България
4. Първично публично предлагане
5. Данъчни проверки и ревизии
6. Счетоводен анализ и надзор на капиталовата адекватност на банките

IV. РЕКЛАМА


1. Ефектите на рекламното въздействие в българското общество
2. Туристическа реклама
3. Популяризиране на театралното изкуство в България чрез три рекламни инструменти

V. МЕНИДЖМЪНТ
1. Бизнескомуникации


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню