2022 - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

2022

Библиографски справки
КУЛТУРА, КУЛТУРОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ

1. Библиотерапия


ПОЛИТИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ, ДАНЪЦИ

1. Бежанската криза 2015 година, миграция
2. Държавна власт
3. Засилване интересите на САЩ към Балканския полуостров
4. Лидерство, лидерски стилове
5. Работата на публичния администратор – ръководство, управление и контрол
6. Роля на полицията за защита правата на човека

ИКОНОМИКА

1. Рискове при ипотечно жилищно кредитиране – регулаторна рамка
2. Социално предприемачество

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

1. Вербални, невербални и паралингвистични признаци на лъжа
2. Емоционална интелигентност в гимназиален етап
3. Изследване езиковата готовност за училище на децата от подготвителна група в детската градина
4. Критично мислене в образованието и умение за учене на учениците
5. Моделирането в обучението по математика, чрез използване на математически софтуер и динамични чертежи
6. Мотивация и мотивиране на персонала в частни образователни центрове
7. Мястото на драматизацията в проектно-базираното литературно обучение във втори клас
8. Страховете на децата в предучилищна възраст /6-7 годишни/

СЧЕТОВОДСТВО

1. Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи
2. Счетоводна политика

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню