Правилник за МЗС - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Правилник за МЗС

Информация > Правилници
П Р А В И Л Н И К

ЗА МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ В БИБЛИОТЕКАТА

Чл. 1. Междубиблиотечното заемане (МЗ) в Регионална библиотека - Благоевград се организира с цел да се удовлетворят потребностите на читателите от Югозападна България от библиотечни документи, които се намират във фондовете на библиотеката.
Чл. 2. Чрез МЗ се изпращат за временно ползване само библиотечни документи, които липсват във фондовете на другите библиотеки.
Чл. 3. Чрез МЗ Регионална библиотека - Благоевград изпраща книги и ксерокопия на статии от периодични издания.
Чл. 4. МЗ се организира и осъществява от отговорник за МЗ, който работи в един от функционалните отдели на Регионална библиотека - Благоевград.
Чл. 5. Всяка библиотека, която ползва МЗ се задължава да спазва изискванията на този Правилник.
Чл. 6. Поръчките за МЗ се правят със заемна бележка на стандартен формуляр.
Чл. 7. Библиотеките са длъжни да проверяват библиограф-ските данни за поръчваните документи и да ги вписват без съкращения в заемните бележки.
Чл. 8. Всяка библиотека има право да поръчва едновременно до три документа.
Чл. 9. Регионална библиотека - Благоевград изпълнява от своите фондове получените поръчки, освен ако търсените документи са:
1. В процес на библиотечна обработка (включително на подвързия).
2. Заети от други читатели.
3. Поръчани с неточно и непълно оформени заемни бележки или с обикновени писма и списъци.
Чл. 10. Поръчките се изпълняват в срок от пет дни след получаването им.
Чл. 11. Книги, които са в един екземпляр се изпращат по преценка на завеждащите на съответните отдели и на отговорника за МЗ в Регионалната библиотека.
Чл. 12. Срокът за МЗ е:
1. За книгите в един екземпляр - 15 дни.
2. За всички останали книги - 30 дни.
Чл. 13. Срокът, посочен в чл. 12 може да бъде продължен само със съгласието на отговорника за МЗ в Регионална библиотека - Благоевград. Продължаването на срока трябва да се поиска писмено поне 5 дни преди изтичането му.
Чл. 14. Пратките с книги се изпращат по пощата препоръчано, с обявена стойност, в здрава опаковка.
Чл. 15. Всички пощенски разноски се заплащат от библиотеката-заявител.
Чл. 16. Библиотеките, използващи МЗ са длъжни:
1. Да се грижат за опазване на заетите книги.
2. Да връщат заетите книги в сроковете, посочени в чл. 12.
3. Да не заемат за дома книгите, получени чрез МЗ.
4. Да поправят вредите, причинени на заетите книги през време на използването им от тях.
Чл. 17. При неспазване на сроковете, посочени в чл. 12 библиотеките, използващи МЗ заплащат глоба на Регионална библиотека - Благоевград в размер на 5 лв. за една книга за всеки неспазен срок.
Чл. 18. При неспазване на чл. 16 на библиотеките се налагат санкции, съгласно съответните разпоредби на Регионална библиотека - Благоевград.
Чл. 19. При нарушение на разпоредбите на този Правилник, библиотеките се лишават от право на МЗ за определено време, по преценка на директора на Регионална библиотека - Благоевград.
Чл. 20. Настоящият Правилник влиза в сила от 01. 07. 2001 г.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню