Правилник за обслужване на читателите в РБ"Д.Талев" - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Правилник за обслужване на читателите в РБ"Д.Талев"

Информация > Правилници
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД
2700 БЛАГОЕВГРАД ПЛОЩАД „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ 2
ТЕЛЕФОНИ: ДИРЕКТОР: 073 88 55 26, 
ОТДЕЛ „КОМПЛЕКТУВАНЕ“: 073 88 55 28
ЧИТАЛНИ: 073 88 55 36


    
 ПРАВИЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тези правила уреждат взаимоотношенията на ползватели с Регионална библиотека „Димитър Талев“ Благоевград (наричана по-долу „Библиотеката”). Библиотеката е културен, образователен и информационен институт, с национално и местно значение, които събира, обработва, организира, съхранява и предоставя за обществено ползване печатни и други произведения и информация, включително за книжовното и литературното културно наследство.
Чл. 2. (1) Регионалната библиотека е общодостъпна универсална научна библиотека, която обслужва населението на Благоевградска област и е регистрирана като администратор на лични данни в Агенцията за защита на личните данни.
В изпълнение на своите функции Библиотеката  като културно-информационен институт събира,  съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечния си фонд и специализирани информационни услуги на гражданите.
(2) В изпълнение на своите функции Библиотеката осигурява информация за библиотечния си фонд и колекции, както и за библиотечните фондове и колекции на други библиотеки в  страната.
(3) Библиотеката е общодостъпна и осигурява на всеки гражданин равноправен достъп до информация, независимо от раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование,  убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Всеки гражданин има право да ползва безвъзмездно и/ или възмездно услугите на Библиотеката. За целта, той трябва да се регистрира като неин ползвател.
Библиотеката предоставя следните основни и специализирани услуги:
(1)     Ползване на библиотечния фонд и колекциите в Библиотеката и извън нея.
(2)     Доставка на библиотечни документи от страната.
(3)     Библиографски и информационни услуги:
1.      Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация.
2.      Достъп до собствени традиционни и електронни бази данни, както и интернет достъп за образователни, социални и научни цели.
3.      Предоставяне на писмена библиографска информация.
4.      Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни.
(4)     Копиране на библиотечни документи.
(5)     Други услуги.
Чл. 3. Отношенията между ползвателите и Библиотеката се основават на Закона за обществените библиотеки /ЗОБ/, Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Благоевград, приета от Общински съвет – Благоевград  и Закон за задълженията и договорите /ЗЗД/.
Чл. 4. (1) Отношенията между Библиотеката и ползвателите се подчиняват на разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и Закона за обществените библиотеки и се установяват с акта на издаване на лична ползвателска карта.
(2) Когато Библиотеката предостави на ползвателите си библиотечни услуги и документи със задължение за връщане, между двете страни възниква договор – заем за послужване по чл. 243-245, 247- 249  съгласно Закона за задълженията и договорите.
 
   ЧАСТ ВТОРА
РАБОТНО ВРЕМЕ

Чл. 1. (1) Работното време на Библиотеката се определя със Заповед на Директора.
(2) Библиотеката не работи с ползватели, всеки последен петък от месеца, след 13:30  часа, поради профилактика на фондовете и техниката. През месец август, работното време на  Библиотеката с ползватели е намалено /до 10 (десет) работни дни/, поради основна профилактика на фондовете и техниката.
(3) Библиотеката не работи с ползватели по време на официално обявените почивни и празнични дни за съответната календарна година.
 
ЧАСТ ТРЕТА
ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД
И БИБЛИОТЕЧНИТЕ  КОЛЕКЦИИ
Раздел първи
РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

Чл. 1. (1) Отношенията между РБ „Димитър Талев“ гр. Благоевград и ползвателите /потребителите/ са договорни и се уреждат съгласно разпоредбите на Закона за обществените библиотеки /ЗОБ/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ и Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Благоевград, приета от Общински съвет, които се установяват с издаване на лична потребителска/ ползвателска карта.
Чл. 2. Когато Библиотеката предостави на ползвателя библиотечни, библиографски, информационни услуги или библиотечни документи със задължение за връщане, между двете страни възниква договор – заем за послужване по чл. 243-249 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/.
Сключването на договора се установява с писмен документ – потребителска карта или заемна бележка, която се подписва от ползвателя.
Чл. 3. Регистрацията на ползвателите /потребителите/ и издаването на потребителски карти се извършва на регистрационно гише в съответните отдели на Библиотеката срещу представяне на лична карта и платена за целта годишна такса, съответстваща на реализираните консумативи за издаването на потребителски карти за легитимация с бар код, ползвателски картон, заемни бележки и поддържането на информационната система.
Чл. 4. Потребителска/ ползвателска карта
ал. 1. Предоставянето на лични данни се извършва съгласно Закона за защита на личните данни. Библиотеката е администратор на лични данни – Удостоверение № 301254.
ал. 2. Регистрираните ползватели заплащат сума за потребителска карта /ползвателска карта за ползване на Библиотеката, упомената в настоящия Правилник и определена със Заповед от Директора.
При всяко посещение, във всички звена за обслужване на РБ „Димитър Талев“ Благоевград, ползвателите/потребителите са задължени да представят за легитимиране актуална потребителска карта с бар код.
ал. 3. Издаването на потребителска карта не се заплаща в случаи, регламентирани в допълнителни наредби или други актове действащи на територията на Община Благоевград.
ал. 4. Потребителската карта е лична и не се преотстъпва.
Чл. 5. При регистрирането на ползватели се спазват следните условия:
ал. 1. Граждани над 14 години се записват като представят документ за самоличност;
ал. 2. Българските граждани се регистрират с документ за самоличност според чл.13 на Закона за българските лични документи /ЗБЛД/;
ал. 3. Чуждестранните граждани се регистрират с документ за самоличност според чл.14 на Закона за българските лични документи /ЗБЛД/;
ал. 4. Деца до 14 години се записват с документ за самоличност на родителите или настойниците си и ученическа лична карта.
ал. 5. За студенти се изисква заверена, за съответната учебна година, студентска книжка.
ал. 6. Лица с временна регистрация в град Благоевград се записват като ползватели по общия ред.
Чл. 6. Граждани, които са в невъзможност да се регистрират като ползватели на място в Библиотеката, могат да ползват услугите и чрез регистрация, направена от упълномощено лице с писмен документ.
Чл. 7. Не могат да бъдат пререгистрирани ползватели, които имат задължения към Библиотеката.
Чл. 8. При промяна на документа за самоличност, постоянен адрес и/или лични имена, ползвателят е задължен своевременно да уведоми Библиотеката, за да бъдат променени данните в съответстващия електронен картон.
Чл. 9. Регистрацията на ползвателите и издаването на ползвателските карти се извършва на регистрационно гише в Библиотеката, след представяне на документ за самоличност. При регистрацията библиотечният служител, който я извършва, прави снимка с уеб-камера на ползвателя и тази снимка става неразделна част от електронното ползвателско досие. Същата снимка се разпечатва и на ползвателската карта.
Ползвателят полага подписа си на издаваната му карта, съдържаща текста: „Запознат съм с Правилата за обслужване на ползвателите и се задължавам да ги спазвам“  Този подпис става неразделна част от електронното му ползвателско досие.
При заемане на документи потребителят е длъжен да следи за коректното отразяване на данните и книгозаеманията в електронното му ползвателско досие.
Чл. 10. Краткосрочни потребителски карти
ал. 1. Месечна потребителска карта.
Тя се издава за срок от 30 дни, считано от датата на регистрация и се отнася за ползване на библиотечни документи и други услуги единствено в Читалните на Библиотеката.
ал. 2. Еднодневна потребителска карта. 
Тя се издава за конкретния ден и дава право за ползване на библиотечни документи и други услуги единствено в Читалните на Библиотеката в рамките на деня.
Чл. 11. Почетна потребителска карта. Тя е безсрочна. Издава се с Решение от Директора на РБ „Димитър Талев“ Благоевград.
- Спомоществователи и меценати на Библиотеката по преценка на Ръководството.
Чл.12 Служебна потребителска карта. Тя се издава за срок от една година на:
-    Настоящи и бивши служители на РБ „Димитър Талев“ Благоевград;
-    Кмет, заместник-кметове по ресори към Община Благоевград;
-    Общински съвет гр. Благоевград, за изпълнението на служебни ангажименти;
-    Служители на Регионален исторически музей /РИМ/ гр. Благоевград;
Чл. 13.  Ползвателски карти на 50 % (петдесет процента) от приетата такса се заплащат в следните случаи:
ал. 1. В дни на Отворени врати, след заповед на Директора на РБ.
ал. 2. При предварително заявени групови ученически посещения.
Чл. 14. Ползвателски карти не се заплащат в следните случаи:
ал. 1. При предоставяне на актуални документи за инвалидност от ТЕЛК. Същите могат да ползват услугите на библиотеката чрез свои представители, които са упълномощени от тях, чрез лично заявено и потвърдено писмено желание.
ал. 2.При деца от домовете за деца,  лишени от родителска грижа.
ал. 3. При трето и всяко следващо дете в семейството. Деца близнаци в семейството, когато едното е регистриран ползвател на библиотеката.
ал. 4. В дни на Отворени врати, след заповед на Директора на РБ.
Чл. 15. При регистриране ползвателите трябва да бъдат информирани за:
ал. 1. Услугите, които могат да получат в Библиотеката, както и мястото и реда на получаването им.
ал. 2. Задълженията и отговорностите, които поемат спрямо Библиотеката, съгласно разпоредбите на тези Правила.
 
Раздел втори
ЗАЕМАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОМА

Чл. 10. Ползвателите могат да заемат за домашно ползване до 5 /пет/ броя библиотечни документа едновременно от един отдел, но не повече от 10 /десет/ броя документа общо и по 1 /един/ брой от заглавие.
Чл. 11. (1) Ползвателската карта за заемане се съхранява в електронен вариант във вид на електронно ползвателско досие. Заетите библиотечни документи се вписват от дежурния библиотекар в това досие. Ползвателят е длъжен да се увери, че библиотекарят коректно е отразил книгозаемането. При връщане на библиотечните документи библиотекарят заличава от ползвателската/потребителската карта на ползвателя книгозаеманията.
Чл. 12. При връщане на библиотечните документи дежурният библиотекар проверява физическото им състояние и отписва документите, като прави отметка в електронното ползвателско досие срещу всеки върнат документ.
Чл. 13. Библиотекарят не приема повредени от ползвателя библиотечни документи. Повреден или унищожен библиотечен документ трябва да бъде възстановен от ползвателя на основание чл. 31, ал. 5, т. 1 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове.
Чл. 14. Съгласно Закон за културното наследство, Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения, Наредба № 3 за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд и Кодекс на специализираната библиотечна услуга „Между-библиотечно заемане“, ползвателите на библиотеката не могат да заемат за дома и изнасят извън Библиотеката следните библиотечни материали.
1.      Редки и ценни библиотечни документи.
2.      Депозитни материали и материали от фондове в читалните.
3.      Справочно-библиографски и периодични издания.
4.   Защитени от авторското право, непубликувани издания на български граждани – ръкописи, дисертации, резултати от научно-изследователски теми, подръчен справочно- библиографски и краеведски фонд и други.
Чл. 15. Срокове за заемане за дома:
1.      Библиотечни документи – 30 /тридесет/ дни.
2.      Аудиокасети, грамофонни плочи, видеокасети, СD и DVD – 10 /десет/ дни.
Чл. 16. Срокът за заемане на библиотечните документи за дома се отбелязва от библиотекаря върху датника/електронна разпечатка за сведение на ползвателите.
Чл. 17. Запазване и презаписване на библиотечните документи:
(1)     Ползвателите  имат право да направят резервация за библиотечни документи, които се запазват в срок до 1 седмица след уведомяване на ползвателя.
(2)     Срокът за заемане на библиотечни документи за дома може да бъде удължен три пъти по искане на ползвателя, само ако заетите библиотечни документи не се търсят в момента    от други ползватели.
(3)     Ползвателят може да запази и презапише библиотечни документи на място в библиотеката, по телефона, електронната поща или чрез социалните мрежи.
Забележка!
Ползвател не може да заема за дома библиотечни материали в следните случаи:
-        притежава само еднодневна карта за Библиотека;
-        притежава само едномесечна карта за Библиотеката;
-        абонамента му изтича след по-малко от 20 дни преди датата на връщане на библиотечните документи, подлежащи за заемане;
-        многократно е просрочвал връщането на заетите за дома библиотечни документи.
 
Раздел трети
ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ В ЧИТАЛНИТЕ

Чл. 18.  Ползвателите ползват на място в библиотеката документите, описани в чл. 14 от настоящите Правила, след представяне на актуална ползвателска карта.
Чл. 19. Лицата, желаещи да ползват документи описани в чл. 14, подават писмено Заявление по образец (Заемна бележка).
Чл. 20. Ползването на библиотечни документи в читалните, от фонда на Читалня или от Книгохранилище става с попълнена от библиотекар електронна заемна бележка по образец. Заемната бележка се генерира, чрез вписване на данните за него в електронното ползвателско досие и е отделна за всеки библиотечен документ.
Заемната бележка се предава на Книгохранилище за изпълнение и заявените библиотечни документи се ползват на място в Библиотеката.
Чл. 21. Изложените на свободен достъп броеве от абонаментните периодични  издания се ползват без попълване на заемна бележка.
Чл. 22. При връщане на библиотечните документи библиотекарят проверява върнатите документи и изтрива данните за заетия документ от електронното ползвателско досие на ползвателя, след което връща ползвателската карта.
Чл. 23. Поръчки на библиотечни документи от Книгохранилище се изпълняват до 16:30 часа в дните от понеделник до петък. В събота поръчки на библиотечни документи от Книгохранилището не се изпълняват.
Пет минути преди края на работното време ползвателите преустановяват работата с библиотечни документи, предават ги лично на библиотекаря и получават обратно ползвателската си карта.
Чл. 24. Ползвателите получават парола за достъп до абонирани от Библиотеката външни мрежови ресурси и бази данни.
Внасянето на технически средства /лаптопи, фотоапарати и други/ става след уведомяване на дежурния библиотекар. Ползвателят сам се грижи за опазването на личното си имущество. Библиотеката не носи отговорност за загубени или откраднати лични вещи.
Внасянето на собствени материали в читалните зали на Библиотеката става след представянето им на дежурния библиотекар.
Чл. 25. Не се разрешава:
1.      Изнасянето на библиотечни документи от фонда на Читалните извън Библиотеката.
2.      Разговорите по мобилни телефони в читалните зали.
3.      Нарушаване на реда и тишината.
4.      Внасянето на храни и напитки в залите на Библиотеката.
5.      Не се допускат ползватели след употреба на алкохол и наркотични вещества.
6.      Ползватели със занижена лична хигиена и/или силно замърсено и неприлично облекло.
7.      Ползватели носещи оръжие.
 
Раздел четвърти
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
 
Чл. 26. Библиотеката предоставя на потребителите си специализирани услуги.
1.      Писмени тематични библиографски справки, писмени фактографски справки и информационни бюлетини.
2.      Тематични справки с пълни текстове на документи от външни мрежови ресурси и бази данни.
3.      Текущо информиране по заявка.
4.      Библиографско издирване с електронна доставка на документи.
5.      Изготвяне на библиографски указатели.
Чл. 27. Предоставянето на писмена тематична библиографска информация се извършва след подадена в Отдел „Справочно-библиографска и информационна дейност“ заявка по образец Приложение № 1. Заявка може да се направи и по електронната поща на e-mail - bibbl_sbo@abv.bg
Чл. 28. За ползване на специализираните услуги, предоставяни от Библиотеката, се заплащат такси, чийто размер е определен в съответна Наредба на Общински съвет – Благоевград за определянето и администрирането на местните такси, цени и услуги и права на територията на Община Благоевград.

Раздел пети
      МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ

 Чл. 29. Ползвателите могат да заявят библиотечни документи /оригинал или копия/ от страната, чрез между-библиотечна заемна служба (МЗС).
(1)     Материалите, които не могат да се  заявят са: дисертации, справочници, енциклопедии, периодични издания.
(2)     Статии от сборници с научни доклади и периодични издания се предоставят само под формата на копия.
(3)     Право на заявка имат ползвателите с валидна ползвателска регистрация.
(4)     Заявката се изпълнява след попълване от страна на ползвателите на заемна бележка за между-библиотечно заемане по образец – Приложение № 2, при предоставени в писмен вид пълни библиографски данни.
Заявка може да се направи и по електронната поща.
Чл. 30. Библиотеката, предоставяща библиотечни документи, определя срока и реда за заемането им.
Чл. 31. Заплащането на услугата се извършва съгласно Ценоразпис на Библиотеката. За ползване на специализираните услуги, предоставяни от Библиотеката, се заплащат такси, чийто размер е определен в Наредба на Общински съвет – Благоевград за определянето и администрирането на местните такси, цени и услуги и права на територията на Община Благоевград.
Чл. 32. Ползвателите ползват платени копирни и дигитални услуги, съгласно Ценоразпис на Регионална библиотека „Димитър Талев“ – Благоевград.
За ползване на специализираните услуги, предоставяни от Библиотеката, се заплащат такси, чийто размер е определен в Наредба на Общински съвет – Благоевград за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Благоевград.
Чл. 33. Всеки потребител на Библиотеката може да копира и сканира документи от библиотечния фонд, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 9 от Закона за авторското право и сродните му права, като попълва декларация по образец – Приложение № 4.
(1)     С цел опазване културно-историческото наследство не се допуска копиране и сканиране на библиотечни документи и издания, които подлежат на реставрация и дигитализация или са застрашени от унищожаване.
Чл. 34. Не се разрешава изнасяне на библиотечни документи извън сградата на библиотеката с цел размножаване.
 
Раздел седми
ЗВУКОЗАПИСИ

Чл. 35. Всеки ползвател има право да ползва звукозаписните услуги на Библиотеката с образователна или научна цел и при спазване на Закона за авторското право, според Ценоразпис на Регионална библиотека „Димитър Талев“ – Благоевград.
Чл. 36. Звукозаписи се извършват след предварително подаване на Заявление по образец.
(1)     Срок за изпълнение на звукозаписа – до 10 /десет/ работни дни от датата на подаване на заявката.
(2)     Библиотеката не извършва цифровизиране на видео-носители.
(3)     Библиотеката не носи отговорност за влошеното качество на звукозаписа, поради увреждане на аналоговия носител.
 
Раздел осми
ПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТРИ ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП И ИНТЕРНЕТ

Чл. 37. Библиотеката предоставя интернет достъп за образователни, социални и научни цели.
Чл. 38. Право на ползване има всеки ползвател с актуална регистрация за годината.
Чл. 39. Времето за ползване на компютрите е до 60 мин. След изтичане на времето е възможно удължаване, при липса на други чакащи ползватели.
Чл. 40. Компютрите са на разположение  на ползвателите в рамките на работното време.
Чл. 41. Разрешава се ползването на лични слушалки, камера и преносим компютър, като Библиотеката не носи отговорност за евентуална повреда при ползването им.
Чл. 42. Не се разрешава:
1.      Теглене на софтуер, филми, музика и други материали, в нарушение на авторските права.
2.      Инсталиране на нов софтуер, деинсталиране, изтриване и модифициране на вече инсталиран.
3.      Разглеждането на сайтове, съдържащи порнография или насилие.
4.      Консумиране на храни и напитки в залите за ползване на компютри от ползвателите.
5.      Включването на личните компютри в библиотечната мрежа.
Чл. 44. Тридесет минути преди края на работния ден ползвателите преустановяват работа на компютрите.
Чл. 45. При нарушаване на някое от правилата достъпът се прекратява. При повторно нарушение ползвателят се лишава от достъп за срок от три месеца.
 
 
Раздел девети
ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ПРОСТРАНСТВА И ИЗНАСЯНЕ
НА ТЕМАТИЧНИ БЕСЕДИ
 
Чл. 46. Библиотеката предоставя за ползване от посетители /групи или отделни граждани/ пространства в Библиотеката, съгласно политиката й.
(1)     Заявките за организирани посещения с цел изнасяне на тематични срещи се подават при Директора на Библиотеката.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
Раздел първи
Задължения и отговорности на ползвателите

Чл. 47. Ползвателите посещават свободно залите на Библиотеката, след представяне на актуална ползвателска карта.
Чл. 48. Не се допускат и обслужват лица в нетрезво състояние, със занижена лична хигиена, замърсено или неприлично облекло.
Чл. 49. Ползвателите и посетителите на библиотеката са задължени:
1.      Да се осведомят за правата и отговорностите си.
2.      Да се  отнасят с уважение и етично към ползвателите и служителите в Библиотеката.
3.      Да не внасят храни и напитки в читалните зали и залите за книго-заемане за дома.
4.      Да не нарушават начина на подреждане на фондовете за свободен достъп, както и приетата организация на обслужване.
5.      Да заявяват исканите библиотечни документи чрез вярно, точно и четливо попълнени заемни бележки.
6.      Да уведомяват библиотекарите при констатиране на повреди и липсващи страници в ползваните библиотечни документи.
7.      Да спазват указанията за работа на автоматизираните работни места.
8.      Да спазват правилата по противопожарна безопасност и Закона за здравето.
9.      Да спазват срока и условията за заемане на библиотечни документи. След изтичане на датата на връщане, отбелязана в датника/ел. на библиотечния документ, ползвателят заплаща глоба, съгласно Ценоразпис на Библиотеката.
10.    Да не увреждат библиотечните документи, каталози и картотеки.
Чл. 50. Съгласно Наредба за запазване на библиотечните фондове ползвателят може  да замени загубен или повреден библиотечен документ с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго издание на същото заглавие или с равностойно по съдържание и цена, годно за ползване от ползвателите.
Чл. 51. При кражба на библиотечни документи се търси наказателна отговорност съгласно Закона за обществените библиотеки и действащата законова уредба на Република България.
Чл. 52. За неспазване на настоящите Правила на ползвателите на Библиотеката, се отнема правото да я ползват за определено време по преценка на ръководството.

Раздел втори
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Чл. 53. Общи задължения на служителите.
(1)     Строго да спазват утвърдените Правила за поведение.
(2)     Да пазят достъпа до личните данни на ползвателите, както и да не разпространяват информация, свързана с личните данни на ползвателите и ползваните от тях документи в Библиотеката. При нарушения служителите носят наказателна отговорност по Закона за опазване на личните данни.
(3)     Да спазват технологичните изисквания за работа.
(4)     Да съблюдават спазването на реда на Библиотеката и да носят служебните си баджове.
Чл. 54. Служителите, извършващи регистрация са длъжни:
(1)     Да поддържат регистър „Ползватели“ с обработени лични данни, съгласно Закон за защита на личните данни.
(2)     Да съдействат за запознаването на новите ползватели с реда на ползване на библиотечните документи и услуги в Библиотеката, с правата и задълженията им.
Чл. 55. Служителите на местата за обслужване на ползватели са задължени:
(1)     Своевременно да регистрират заемането и освобождаването на литературата от ползвателите.
(2)     Да упътват, информират и оказват помощ на ползвателите при работа с традиционните и електронните информационни ресурси и с фондовете на свободен достъп.
(3)     Да не допускат ползване на Библиотеката от ползватели без регистрация.
(4)     Да не допускат изнасяне на библиотечни документи извън установения ред.
(5)     Да поддържат реда на фондовете за свободен достъп.
(6)     Да запознават новите ползватели с реда на ползване на библиотечните документи и услуги в Библиотеката, с техните права и задължения.
(7)     Да обслужват ползвателите в неравностойно положение, адекватно на потребностите им.
Чл. 56. Служител на Библиотеката, който не спазва изискванията на настоящите Правила, подлежи на административни наказания, определени в Правилника за вътрешния трудов ред.
Чл. 57. При нарушаване на настоящите Правила от страна на служителите на Библиотеката, ползвателите могат да уведомяват съответния ръководител на направление. За неотстранените нарушения ползвателите информират Директора на Библиотеката.
Правилата са приети на Дирекционен съвет /Протокол № 4/03.11.2020г./ и влизат в сила от датата на утвърждаването им /05.11.2020г./
 
ЧАСТ ПЕТА
ПРИЛОЖЕНИЯ
 
Приложение № 1 – Заявка за писмена библиографска справка.
Приложение № 2 – Заемна бележка за между-библиотечно заемане.
Приложение № 3 – Заявление за звукозапис.
Приложение № 4 – Декларация съгласно чл. 24, ал.1, т. 9 от Закона за авторското право и сродните му права.
 
 
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню