2016 - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

2016

Библиографски справки
Уважаеми читатели,
Регионална библиотека „Димитър Талев”- Благоевград Ви предоставя списък с готови писмени библиографски справки, които може да поръчате и закупите. Възможно е да се възползвате от услугата на място в Справочно-библиографски отдел на библиотеката и на e-mail bibbl_sbo@abv.bg
Справките са обособени в тематични рубрики.

Списък с писмени библиографски справки – 2016 :

I.КУЛТУРА, КУЛТУРОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ

1. Опазване на културното наследство в Югозападна България (материално и нематериално)
II.ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

1. Място на сюжетните уроци в обучението по математика в началното образование

2. Работата на учителя ( от I до IV клас) с интегрираното в класа дете със СОП ( Специални образователни потребности)

3. Управление на дейности в образованието


4. Ниво на мотивация при спортуващи и неспортуващи юноши

5. Ролята на занимателните елементи при математическата подготовка на децата за училище


6. Управление на междуличностните взаимоотношения в учителския колектив

7. Стимулиране на творчеството при деца с и без отклонения в умственото развитие от начална училищна възраст


8. Видове риск. Готовност за поемане на риск при спортуващи и неспортуващи деца и юноши

9. Описание на държавни изисквания на училищата в чужбина


10. Роля на нагледните средства в обучението по Роден език в детската градина

11. Развитие на познавателните умения на първокласниците в условията на самоподготовка


12. Ценностите и приемането на себе си на учениците от 12-14 години

13. Педагогически предпоставки за развитие на четивната грамотност на първокласниците


14. Агресивното и подпомагащо поведение при ученици от 1 – 4 клас

15. Познавателна и възпитателна функция на книгата в живота на детето в начална училищна възраст


16. Развитие на способността „емоционална възприемчивост” чрез слушане на музика на живо при децата от подготвителна група в детската градина

17. Педагогическа профилактика на тежката адаптация при децата от ранна възраст към детска ясла


18. Екологическият подход при запознаване на децата от предучилищна възраст с речника „екосистема”

19. Усъвършенстване на извънкласната и извънучилищната дейност с учениците в четвърти клас


20. Формиране на естетическо възпитание у 5 – 6-годишните деца към неживата природа

21. Стимулиране на познавателната активност на учениците чрез учебни проекти в обучението по математика


22. Езиковите интерференции при овладяване на роден и чужд (английски) език в детската градина и техните педагогически проекции

23. Външното оценяване като фактор за повишаване на мотивацията за учене при четвъртокласниците
24. ДПО „Септемврийче

25. Детските страхове в предучилищна възраст


26. История на българското образование

27. Превенция и корекция на агресивното поведение в разновъзрастова смесена група

28. Събеседването като метод за подбор на персонала в образователните институции – детска градина


29. Педагогически стратегии за творческо и креативно мислене

30. Превенция и социално-педагогическа намеса при проблемно детско поведение в начална училищна възраст

31. Икономическо възпитание на децата в предучилищна възраст

32. Представите на 5 – 6-годишните деца за „красиво” и „грозно” – възможности за обогатяване в процеса на опознаване на околната среда

33. Отношенията в семейството и състоянието на тревожност и невротични разстройства при деца от предучилищна възраст

34. Влиянието на родителските отношения върху егоцентризма у децата в начална училищна възраст

35. Особености в произношението на звуците С-З и Ш-Ж при деца с прелингвална глухота

36. Развиване на логическите операции на третокласниците в обучението по математика

37. Сравнителен анализ на традиционните програмни системи за предучилищно образование със системата Монтесори и Валдорфската система

III.РЕЛИГИЯIV.ЕТНОГРАФИЯ, ЕТНОЛОГИЯ

1. Танцувална култура на българите и маршрути за културен туризъм
V.СОЦИОЛОГИЯ, СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЗАСТРАХОВАНЕVI.ПОЛИТИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ, ДАНЪЦИ1. Данъчен контролVII.ИКОНОМИКА

1. Съвременна динамика на заетостта и безработицата в България

2. Лихвена политика на банките

3. Държавен бюджет

4. Здравословни условия на труд в туризма


5. Информационна осигуреност в туризма

6. Инвестиционно дружество


7. Маршрутно-познавателен туризъм по българското Черноморие

8. Фестивалът „Франкофоли” като обект на културен туризъм

9. Кредитен риск и кредитоспособност на банковите клиенти

10. Офшорен бизнес и неговото разпространение в регионален и глобален план
VIII.ЕКОЛОГИЯ

1. Екологичност в туризма
IX.МЕНИДЖМЪНТ

1. Природа на ръководната дейност. Мениджърът централна фигура в процеса на управление. Видове мениджъри и техните характеристики. Лидерство и власт. Стилове на управление.

2. Мотивация на персонала

X.МЕДИЦИНА


1. Психологичен анализ на мозъчните травми при извършители на серийни убийства

2. Условия за безопасност на храните в туризма

3. Нарушена плавност на речта при афатични състояния

XI.ТЕХНИКА, РЕКЛАМА

1. Хранително-вкусовата промишленост в България – история, развитие, съвременно състояние, водещи фирми

2. Влиянието на Ар деко в съвременните модни тенденции в облеклото


XIII.СЕЛСКО СТОПАНСТВО


XIV.СПОРТ, ТУРИЗЪМ


XV.ЕЗИКОЗНАНИЕ, ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ, РЕТОРИКАXVI.ИСТОРИЯ, ЛИЧНОСТИ

1. Българска средновековна държава

2. 1453 година – трите събития, които повлияват върху развитието на Европа

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню