2021 - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

2021

Библиографски справки
СОЦИОЛОГИЯ, СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЗАСТРАХОВАНЕ

1. Приложение на групова социална подкрепа при социално значими заболявания

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

1. Видове уроци в обучението по български език и литература в началното училище
2. Геометричните знания на децата в детската градина
3. Диагностичен срез за представите на 5-6 годишните деца за количествени отношения спрямо когнитивното им развитие
4. Диагностични аспекти на знанията и уменията на децата от подготвителната група при овладяване звуковата култура на речта
5. Диагностично изследване на детската продуктивна реч при 6-7 годишни деца
6. „Значимите други“ за социализацията на деца в риск: социално-педагогическа ситуация в центровете за обществена подкрепа
7. Използването на мултимедийни презентации по Околен свят в детската градина
8. Педагогическа технология за изграждане на представи у децата за природната среда върху примера на ядро „Светът на природата и нейното опазване“
9. Повишаване на учебно-познавателната активност на учениците в началното училище, чрез метода на проектите
10. Приложение на мултимедийни електронни ресурси в уроците за разработване на нов учебен материал
11. Природата като средство за естетическо възпитание на децата в детската градина
12. Развитие на комуникативните умения на ученици в трети клас, чрез проектно-учебна дейност
13. Родителското влияние в диференциране интересите на надарените ученици в извънучилищната дейност – начален етап
14. Самостоятелната работа по математика в началните класове
15. Социално-педагогическа интеграция на ученици от рискови семейства.
16. /Стем/ STEM обучението – интердисциплинарна практика за усъвършенстване на началното образование (1-4 клас)
17. Таблично умножение и деление при ученици от I – IV клас
18. Технология за стимулиране на емоционална грамотност в условията на детската градина
19. Усъвършенстване на математическата компетентност на ученици от трети клас, чрез проектна учебна дейност
20. Функции на директора за ефективна управленска дейност

ЗООЛОГИЯ

1. Зимна активност на едрите бозайници в Национален парк „Рила“

МЕДИЦИНА

1. Иновации в кинезитерапевтичната практика при лечение на гонартроза
2. Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се

КОМПЮТРИ

1. Киберсигурност

СПОРТ, ТУРИЗЪМ

1. Анализ и оценка на развитието на туризма в района на туристическа формация Разлог – Банско – Добринище

ЕЗИКОЗНАНИЕ, ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ, РЕТОРИКА

1. Преподаване на български език като чужд преди и след 1989 година. Теоретични разработки и ресурси

ИСТОРИЯ, ЛИЧНОСТИ

1. Американска култура. История на САЩ
2. Книги и статии от Нонка Първанова Кръстева притежавани от Регионална библиотека „Димитър Талев“ – Благоевград
3. Село Вълкосел - история

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню