Създаване - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Създаване

Информация
Регионална библиотека "Димитър Талев" - Благоевград е създадена през 1953 г. Тя е основна библиотека за Югозападна България с предмет на дейност: Библиотечно-информационно обслужване; Изграждане на автоматизирана мрежа и осигуряване на достъп до бази данни в страната и чужбина; Поддържане на архив на местния печат и краеведска литература; Междубиблиотечно заемане; Подпомагане и координиране на дейността на библиотеките от региона.
Регионална библиотека - Благоевград е най-голямата извънстолична библиотека в Западна България по обем и качество на библиотечния фонд, по структура, по дейност, по достигнато равнище на автоматизацията. 
Съгласно ПМС № 153 от 28 юли 2000 г. тя е една от единадесетте Регионални библиотеки в страната. От 1954 г. е депозитна библиотека (т.е. получава по един екземпляр от всички печатни издания в страната, отпечатани в тираж над 300 броя).
Към 31.12.2023 г., библиотечният фонд се състои от над 473 157 единици (книги, вестници, списания, графични, нотни и картографски издания, компактдискове, аудио и видеокасети, грамофонни плочи, дискети, CD-ROM и DVD).
Библиотеката успешно работи с подобни на нея библиотеки в Република Македония и Албания. Регионалната библиотека „Димитър Талев“ е методичен център и продължава да се грижи за над 100 читалищни и училищни библиотеки в областта, като подпомага и координира тяхната дейност.
Библиотеката е обновена с компютри, копирни машини, аудио-визуална апаратура, апарати за четене на микроформи.
Библиотеката притежава и работи с: АБ система и локална компютърна мрежа, асоцииран член e на НАБИС. В сградата на библиотеката се ползва Wi-Fi.
Библиотеката притежава и работи с над 57 компютъра, локална компютърна мрежа, 10 собствени бази данни с над 1 900 000 библиографски записа, Интернет, он-лайн връзка с Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Американския университет в България. Всички библиотечно-информационни дейности са напълно автоматизирани. Има изграден Обучителен център оборудван с техника получена като дарение от Фондация "Глобални библиотеки" - на Бил и Мелинда Гейтс.
Благоевград е университетски град с няколко университета и колежа, като голяма част от студентите и преподавателите в тях са читатели на Регионалната библиотека. Изготвяните в справочно-библиографският отдел справки подпомагат дейността на учащите се, научните работници и обществените институти.  
За подрастващите на града, библиотеката е привлекателно и любимо място. 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню