По области на знанието - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

По области на знанието

Библиографски справки
КУЛТУРА, КУЛТУРОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ

1. Библиотерапия
2. Гражданско общество
3. Иновации в дейността на съвременните обществени библиотеки
4. Култура на облеклото в медиите
5. Методологизация и конституция на Декартовото „Cogito – мисля, следователно съществувам”
6. Опазване на културното наследство в Югозападна България (материално и нематериално)
7. Особености на съвременния свят и ценност на философското образование
8. Противоречивото единство на PR и журналистика
9. Ролята на НПО с образователна функция в процеса на формиране

РЕЛИГИЯ

1. Преподобна Стойна
2. Свети Иван Рилски

СОЦИОЛОГИЯ, СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЗАСТРАХОВАНЕ

1. Враждебната реч в Интернет
2. Значение на трудотерапията за социално включване на възрастни и хора с увреждания
3. Качеството на живот на потребителите от Дом за стари хора „Света Петка”
4. Приложение на групова социална подкрепа при социално значими заболявания
5. Програма за социална превенция на изоставянето на деца
6. Ромите
7. Система на социално-педагогическа работа с децата сираци в Република България
8. Социална подкрепа
9. Социална превенция на деца и семейства в риск
10. Социалната отговорност на PR посланията в радиопредавания за младежта
11. Ценностни измерения на приемната грижа чрез методи на единичния случай

ПОЛИТИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ, ДАНЪЦИ

1. Акцизен контрол, осъществяван от митническите органи
2. Атестиране на държавните служители
3. Афганистан – история и политика
4. Балкански страни. Геополитически анализи и перспективи
5. Бежанската криза 2015 година, миграция
6. Взаимодействието на България с ЕС в борбата с тероризма
7. Възникване и развитие на държавата в географското пространство
8. Геополитически измерения на българската доктрина за национална сигурност
9. Геополитически последици от четвърти кръстоносен поход – превземане на Константинопол.
10. ДДС в Република България – облагане и контрол, същност и организация. Порочни практики и методи за предотвратяването им.
11. Данъчен контрол
12. Данъчна система на Република България
13. Данъчно облагане на доходите на физически лица. Организация на облагането и контрол върху данъкоплатците
14. Данъчно-облагателен процес и данъчен контрол – същност, особености перспективи
15. Договор за превоз на товари
16. Държавна власт
17. ЕС и Югоизточна Европа – пълноправни членки, страни-кандидатки
18. Електронно правителство и административно обслужване
19. Засилване интересите на САЩ към Балканския полуостров
20. Защита в производството по принудително изпълнение (ДОПК)218. Изграждането на обединена Европа в контекста на студената война
21. Ислямофобските настроения в Западна Европа след края на Студената война
22. Ключови пространства на света
23. Конфликт на интереси при предоставяне на обществени поръчки
24. Конфликти в политическата власт и институциите
25. Корпоративно подоходно облагане
26. Корупционни действия спрямо населено място и образование
27. Лидерство, лидерски стилове
28. Малцинствен проблем в Европа
29. Местни данъци
30. Методика за разследване на убийства
31. Мотивация при осъдените на пробация за кражба лица
32. Насилието върху деца
33. Националната сигурност на Република България – функция на държавата или обществен консенсус
34. Националния съдия и правото на Европейския съюз.
35. Националното съгласие в Босна и Херцеговина – ключ към сигурността и успешната евроатлантическа интеграция на западните Балкани
36. Осигуряване на обществения ред по време на събрания, митинги и манифестации
37. Особени правила за наказания на непълнолетните в НК и проект за нов Наказателен кодекс
38. Особености на Павловия иск в гражданското и търговското право
39. Перспективи за ускоряване членството на страните от Западните Балкани в ЕС и НАТО
40. Политически дебати (Шарл дьо Гол, Никола Петков, Тодор Живков, Желю Желев, Маргарает Тачър, Хелмут Кол)
41. Правно възпитание на децата от предучилищна възраст
42. Правото на недискриминация
43. Преговорният процес между Република Македония и Европейския съюз за пълноправно членство
44. Престъпността при децата
45. Проблеми и възможности за създаване на административен капацитет в системата за сигурност
46. Провеждане на местни избори в Република България
47. Пропорционален подоходен данък – същност, история, недостатъци и предимства
48. Противодействието на тероризма – функции на държавата или обществен консенсус
49. Работата на публичния администратор – ръководство, управление и контрол
50. Развод по взаимно съгласие
51. Регистрация на капиталови търговски дружества
52. Религиозен и политически тероризъм
53. Речеви тактики и ПР техники в предизборните изказвания на кандидат-президенти (Избори 2011)
54. Рискове и заплахи за националната сигурност на Р България
55. Роля на полицията за защита правата на човека
56. Русия и постсъветското пространство. Евразийски икономически съюз – същност и акценти
57. Световните терористични организации
58. Система за вътрешна сигурност на ЕС
59. Сравнителен анализ на диференцираните ставки на ДДС в страните от ЕС и България
60. Съвременни предизвикателства пред националната сигурност на Р България
61. Съвременният тероризъм – генезис и проявления
62. Съвременно състояние и усилия за разрешаване на замразения Приднестровски конфликт на територията на Република Молдова
63. Тероризъм и противодействие
64. Тероризъм и Трета световна война
65. Традицията кръвно отмъщение в контекста на усилията на Р. Албания за членство в Европейския съюз
66. Участие на прокурора в административното производство
67. Ценностните оценъчни явления в правото

ИКОНОМИКА

1. Аляска
2. Анализ на приходите и разходите в Общинските бюджети
3. Банкови услуги
4. Безналични разплащания. Роля на банките и банковите сметки
5. Брандинг на туристическа дестинация
6. България – Англия. Търговски взаимоотношения
7. Влияние на световната финансова и икономическа криза върху отпускането на кредити в българските банки
8. Данъчната система на Република България
9. Данъчни проверки и ревизии
10. Договор за банков кредит
11. Държавен бюджет
12. Държавен бюджет. Консолидиран държавен бюджет
13. Държавен бюджет на Република България 2000 – 2008 година
14. Държавен бюджет на Република България 2010 - 2016 година
15. Жизнен цикъл на продукта. Същност, етапи и цели на приложение на концепцията за жизнен цикъл на продукта
16. Здравословни условия на труд в туризма
17. Значение на развлеченията за туризма
18. Изработване на бизнес-план
19. Инвестиционно дружество
20. Информационна осигуреност в туризма
21. Капиталов пазар 1997 – 1999 година
22. Капиталова структура на предприятието
23. Капиталови пазари
24. Корпоративен имидж и конкурентоспособност в индустриалния сектор
25. Кредитен риск и кредитоспособност на банковите клиенти
26. Круизен туризъм
27. Културен туризъм в Задбалканската котловина
28. Културен туризъм в област Варна и област Бургас
29. Лизинг – теория и практика
30. Лихвена политика на банките
31. Луксозен туризъм
32. Маркетинг – канали за реализация на продукта. Същност, видове, класификация
33. Маркетингов анализ и маркетингова стратегия
34. Маркетингова стратегия
35. Маршрутно-познавателен туризъм по българското Черноморие
36. Международни икономически отношения
37. Международни финансови системи – проблеми и предизвикателства.
38. Морски туризъм
39. Мотивация на работното място
40. Мрежата като мултимедийна платформа. Същност и специфика на медийния бизнес онлайн
41. Онлайн банкиране в България
42. Основни аспекти на политиката за регионално развитие и политиката за развитие на селските райони в България
43. Офшорен бизнес и неговото разпространение в регионален и глобален план
44. Предизвикателства и възможности за международен бизнес в офшорните зони
45. Приватизацията
46. Природното и културно наследство като предпоставка за развитие на туризма в Кюстендилска област
47. Проблеми на заетостта в промишлеността
48. Проблеми на одиторския контрол
49. Продуктова политика
50. Продуктова политика по примера на Банка ДСК
51. Първично публично предлагане
52. Работническо-мениджърско дружество
53. Развитие на доларовия стандарт
54. Развитие на събитиен туризъм в туристически региони в Европа, Америка и Океания
55. Рискове при ипотечно жилищно кредитиране – регулаторна рамка
56. Социално предприемачество
57. Спалеотуризъм
58. Счетоводен анализ и надзор на капиталовата адекватност на банките
59. Съвременна динамика на заетостта и безработицата в България
60. Съвременни тенденции в развитието на туристическите дестинации
61. Технологични особености на електронните разплащания
62. Туризмът в България. Неизползвани възможности и перспективи
63. Туризъм в Индия
64. Туристически бизнес
65. Търсене и предлагане на пари. Роля, принципи и правила на съвременната парична политика
66. Управление на корпоративни комуникации. Стратегическо планиране в PR
67. Участие на Република България в глобалните икономически процеси. Проблеми и перспективи в Еврозоната
68. Фактори, свързани с младежката безработица
69. Фестивалът „Франкофоли” като обект на културен туризъм
70. Ценни книжа
71. Централна банка – роля и функции в условията на глобалната
финансова криза
72. Човешки ресурси. Организационна култура. Професионално образование.
ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ
1. Агресивните моменти в поведението на учениците в 3 – 4 клас
2. Агресивност и девиантно поведение сред подрастващите в училище
3. Агресивното и подпомагащо поведение при ученици от 1 – 4 клас
4. Агресията при 5 – 6-годишните деца
5. Александър Маджаров – трудове и статии
6. Алтернативното образование между личния избор и държавната политика
7. Анимационни дейности в уроците по музика в началното училище
8. Варианти за занимания по интереси в целодневното училище
9. Вербални, невербални и паралингвистични признаци на лъжа
10. Взаимодействие на Детска педагогическа стая с педагогическите съветници на СОУ. Проблемни области и тенденции за усъвършенстване
11. Взаимодействие между сюжетно-ролева и игра-драматизация в предучилищна възраст
12. Взаимоотношенията на учениците в 5 и 10 клас
13. Видове риск. Готовност за поемане на риск при спортуващи и неспортуващи деца и юноши
14. Видове упражнения и тяхното място при използване на индивидуалната работа с ученици от 4 клас по математика
15. Видове уроци в обучението по български език и литература в началното училище
16. Влияние на личностната тревожност и самооценката върху удовлетвореността от труда при таксиметрови шофьори
17. Влияние на семейното насилие върху мотивацията за афилиация и социализация при децата от 10-15 години
18. Влиянието на родителските отношения върху егоцентризма у децата в начална училищна възраст
19. Времеви еталони в предучилищна възраст
20. Възможности при използване на нагледното моделиране при запознаване на децата с пространствените отношения
21. Възможности на интегрирания урок за повишаване успеваемостта на третокласниците по Човекът и природата
22. Възможности за обогатяване на извънкласната и извънучилищната дейност на учениците в основната образователна степен
23. Възможности на образователния театър за изработване на поведенчески модели у учениците в начален етап на основното образование
24. Възможности за оптимизиране на самоподготовката на учениците от трети клас в системата на целодневната организация на образовател ния процес чрез използване на мултимедийни презентации
25. Възможности за стимулиране на логическото мислене на 6-7 годишните деца на основата на опознаване на околната действителност
26. Възможностите на интерактивните техники и игри за придобиване и развитие на хигиенни навици у ромското дете
27. Възможностите на позитивната семейна психотерапия във възпитателната работа
28. Възпитаване на емоционална интелигентност у учениците в началното училище с помощта на художествената литература
29. Възпитаване на здравно-хигиенни навици в разновъзрастова група в детската градина
30. Възпитанието и развитието на ромските деца в неравностойно социално положение
31. Възприемане и интерпретиране на вълшебните приказки в детската градина от 5-6 годишните деца
32. Възприемане на образите на приказните анимационни герои от децата от начален етап на обучение (2 клас)
33. Вълшебната приказка в живота на детето
34. Външното оценяване като фактор за повишаване на мотивацията за учене при четвъртокласниците
35. Геометричните знания на децата в детската градина
36. Девиантното поведение на децата
37. Детската агресия
38. Детските страхове в предучилищна възраст
39. Децата и семейството – психолого-педагогически проблеми
40. Диагностика на иновационната култура в детската градина и училище
41. Диагностика на общите интелектуални способности на надарените деца от предучилищна и начална училищна възраст
42. Диагностичен срез за представите на 5-6 годишните деца за количествени отношения спрямо когнитивното им развитие
43. Диагностични аспекти на знанията и уменията на децата от подготвителната група при овладяване звуковата култура на речта
44. Диагностично изследване на детската продуктивна реч при 6-7 годишни деца
45. Дизайнът на класната стая като фактор за емоционално-психичния комфорт на учениците в началното училище.
46. Димитровска пионерска организация „Септемврийче“
47. Динамика на отношението на 4 – 5-годишните деца към представителите на животинския свят в природата
48. Динамика на професионалните интереси на учениците
49. Директорът като фактор за качеството на образованието на училищно равнище
50. Единодействието семейство-училище за превъзмогване на агресивните прояви и дезадаптивното поведение при децата в началните класове
51. Езиковите дидактични игри в обучението по английски език в детската градина
52. Езиковите интерференции при овладяване на роден и чужд (английски) език в детската градина и техните педагогически проекции
53. Екологическият подход при запознаване на децата от предучилищна възраст с речника „екосистема”
54. Екологическото възпитание в образователната среда в двора на детската градина
55. Екскурзията като форма за организация на запознаването на децата със социалната действителност
Емоционална интелигентност в гимназиален етап
56. Емоционална напрегнатост при децата в подготвителна група в подготовката им за училище
57. Емоционалното развитие в предучилищна възраст
58. Естетическо възпитание на 6 – 7-годишните деца чрез средствата на музикалното изкуство
59. Етюдът като средство за стимулиране на речевата активност на децата в предучилищна възраст
60. Ефективността на екипната работа в детската градина
61. Зависимост на децата от институцията ДОВДЛРГ
62. Здравно възпитание на 14-15 годишна възраст
63. Здравно-профилактични функции на физическото възпитание в началното училище
64. Знания и умения по природните науки в 5 – 8 клас
65. Значение на играта за здравето на децата в предучилищна възраст
66. „Значимите други“ за социализацията на деца в риск: социално-педагогическа ситуация в центровете за обществена подкрепа
67. Игрово овладяване на културното и етикетното поведение у 5 – 6-годишните деца
68. Идеи на Мария Монтесори за самообразованието
69. Извънкласна и извънучилищна дейност
70. Извънкласни форми на възпитание
71. Изграждане на корпоративен имидж на образователна институция
72. Изграждане на умения за работа в екип при учениците от втори клас.
73. Използване на математически модели при решаване на текстови задачи в трети клас
74. Използването на мултимедийни презентации по Околен свят в детската градина
75. Изследване на евентуалното поведение в конфликтна ситуация при охранители с различни акцентуации на характера и склонност към риск
76. Изследване езиковата готовност за училище на децата от подготвителна група в детската градина
77. Изследване отношението на началните учители по проблема за надарените деца
78. Изследване представите на 6 – 7-годишните деца за отношенията в семейството
79. Изследване физическото натоварване в урока по физическо възпитание на учениците от първи клас
80. Икономическо възпитание на децата в предучилищна възраст
81. Имиджология. Как да се харесаш на хората
82. Индивидуални варианти за съотношение на произволното и осъзнато поведение на децата от предучилищна възраст
83. Иновационен потенциал на портфолиото на ученика в началното училище
84. Иновационни идеи за активизиране на партньорството между семейството и училището.
85. Интегративното обучение по математика в началното училище
86. Интерактивни методи в обучението по български и английски език
87. Интерактивни методи в чуждо-езиковото обучение
88. Интерпретацията на приказки за формиране на умения за словесна действеност у ученици в I клас
89. История на българското образование
90. Кариерни нагласи на младия учител
91. Класният ръководител като мениджър на класа
92. Компютърно и интерактивно обучение по математика в началните класове
93. Конфликтите между 4-5 годишните деца в детската градина
94. Конфликтно поведение на надарените деца
95. Критично мислене в образованието и умение за учене на учениците
96. Лидерство и стилове на ръководство на директорите в предучилищните заведения
97. Личностна тревожност и емоционална интелигентност във възрастта 25-45 години
98. Личностно ориентираният подход по конструиране и технологии в детската градина
99. Локализация на контрола и потребности по концепцията на Маслоу във възрастта 20-45 години
100. Локус на контрола и копинг стратегии при административни работници
101. Модел на педагогическия съветник
102. Моделирането в обучението по математика, чрез използване на математически софтуер и динамични чертежи
103. Мотивационна динамика и интерес при обучението по компютърно моделиране.
104. Мотивация и кариерни нагласи на учителя
105. Мотивация и мотивиране на персонала в частни образователни центрове
106. Мотивация за успех при хора с различни социални ориентации
107. Място и значение на творческите задачи в урока по математика за II клас
108. Място на сюжетните уроци в обучението по математика в началното образование
109. Мястото на драматизацията в проектно-базираното литературно обучение във втори клас
110. Насилието при децата до 14-годишна възраст и педагогически възможности за преодоляването му
111. Насилието сред учениците от гимназиалния курс и неговата превенция
112. Натюрморт в детската рисунка (плоскостно-декоративно изпълнение)
113. Началните класове в образователния процес. Развитие на индуктивни учебно-изследователски умения у учениците от началните класове
114. Непълното семейство – фактор за формиране на личностни разстройства и отклонения в поведението
115. Ниво на мотивация при спортуващи и неспортуващи юноши
116. Нравствено възпитание на учениците в началното училище чрез извънкласни и извънучилищни дейности
117. Обогатяване представите на 5 – 7-годишните деца за околния свят чрез художествените текстове
118. Обучението по математика за I клас в условията на целодневна форма на обучение
119. Овладяване на знания за семейната икономика чрез обучението по домашен бит и техника в I-IV клас
120. Овладяване на правоговорни и правописни умения от учениците от 2 клас
121. Описание на държавни изисквания на училищата в чужбина
122. Особености на агресивността, самооценката и самоконтрола при юношите
123. Особености в произношението на звуците С-З и Ш-Ж при деца с прелингвална глухота
124. Особености на структурата на педагогическото пространство от гледна точка на 5 – 6-годишните деца
125. Отношение на педагозите в детската градина към възможностите за перманентна професионална квалификация
126. Отношението на 5 – 6-годишните деца към социалната среда в детската градина
127. Отношенията в семейството и състоянието на тревожност и невротични разстройства при деца от предучилищна възраст
128. Педагогическа профилактика на тежката адаптация на децата от ранна възраст към детската ясла
129. Педагогическа технология за изграждане на представи за геометрични фигури в условията на детската градина
130. Педагогическа технология за изграждане на представи у децата за природната среда върху примера на ядро „Светът на природата и нейното опазване“
131. Педагогическа технология за формиране на представа за равнинни фигури и форми при деца от предучилищна възраст (5-6 годишни)
132. Педагогическа технология за формиране на представи за количествени отношения при деца от трета възрастова група 5-6 години
133. Педагогически анализ на равнището на тревожност при учениците в IV клас
134. Педагогически взаимодействия в условията на мултикултурата в детската градина
135. Педагогически възможности за преодоляване на конфликтите в детската градина
136. Педагогически предпоставки за ориентиране на 5 – 6-годишните деца във времевите еталони и отношения
137. Педагогически предпоставки за развитие на четивната грамотност на първокласниците
138. Педагогически стратегии за творческо и креативно мислене
139. Педагогически технологии за овладяване на ценностна система у 5 – 6-годишните деца
140. Педагогически условия за овладяване на ключови социални компетенции от 6 – 7-годишните деца на основата на опознаване на околната действителност
141. Педагогически условия за овладяване на социалната роля „ученик” от 6 – 7-годишните деца ( на основата на опазване на околната среда )
142. Педагогически условия за преодоляване на социалните конфликти в разновъзрастовата детска група
143. Педагогически условия за развитие на функционалната грамотност на учениците в начална училищна възраст
144. Педагогически условия за стимулиране на детската любознателност на основата на опознаване на околната действителност
145. Педагогически условия за стимулиране наблюдателността на 3 – 4-годишните деца върху основата на опознаването на околната действителност
146. Педагогически условия за стимулиране познавателната активност на децата от разновъзрастова група в детската градина
147. Педагогически условия за създаване на хармонична образователна среда в детската градина
148. Педагогически условия за формиране на икономически представи в предучилищна възраст
149. Повишаване ефективността на контролната дейност в детската градина
150. Повишаване комуникативнaта компетентност на деца билингви в предучилищна възраст
151. Повишаване на мотивацията за учене, чрез занимания по интереси в началните класове
152. Повишаване на познавателната активност на 9-10 годишните ученици чрез екипна организация на учебната дейност
153. Повишаване на учебно-познавателната активност на учениците в началното училище, чрез метода на проектите
154. Подготовка за ограмотяване на децата от IV-та група на детската градина
155. Подготовка за ограмотяване в подготвителната група в детската градина
156. Поетичен слух, литературни способности в предучилищна възраст и детската градина
157. Познавателна и възпитателна функция на книгата в живота на детето в начална училищна възраст
158. Познавателната активност за опознаване на околната среда – условие за умствено възпитание на 5 – 6-годишните деца
159. Половото възпитание на учениците от начална училищна възраст
160. Потребност от постижения и емоционално изгряване (burn out)
161. Практико-приложни възможности на обучението по математика в III-ти клас
162. Превантивни аспекти на агресията при юношите
163. Превенция на агресията при децата
164. Превенция и корекция на агресивното поведение в разновъзрастова смесена група
165. Превенция и корекция на опозиционното поведение в предучилищна възраст
166. Превенция на противообществените прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни лица
167. Превенция на противообществени прояви на учениците от началното училище в дейността на МКБППМН
168. Превенция и социално-педагогическа намеса при проблемно детско поведение в начална училищна възраст
169. Предварителната подготовка на учителя за представяне на обичаи от учебника по музика за 5 клас
170. Представите на 5 – 6 годишните деца за „красиво” и „грозно” – възможности за обогатяване в процеса на опознаване на околната среда
171. Преодоляване на конфликтите между 4-5 годишните деца в детската градина
172. Привличане и подбор на персонал за работа в образователните организации
173. Приложение на дидактичните игри за формиране на екологичната култура у децата от предучилищна възраст
174. Приложение на интерактивни методи на обучение в началните класове
175. Приложение на интерактивните методи при овладяване на математически знания в IV клас
176. Приложение на методите на Едуард де Боно за развитие на практическото мислене на учениците в 5-6 клас
177. Приложение на мултимедийни електронни ресурси в уроците за разработване на нов учебен материал
178. Природата като средство за естетическо възпитание на децата в детската градина
179. Продължаващата професионална подготовка на учителя в съвременното българско училище
180. Психична устойчивост и търсене на усещания
181. Психологически особености на осъдените на пробация за шофиране в нетрезво състояние
182. Работа в семейства с психични и физически заболявания
183. Работата на учителя ( от I до IV клас) с интегрираното в класа дете със СОП ( Специални образователни потребности)
184. Равенство на образователните възможности в България
185. Равнище на тревожност при учениците от четвърти клас.
186. Развиване на логическите операции на третокласниците в обучението по математика
187. Развиване на практическото мислене в интерактивна образователна среда
188. Развитие на детето от предучилищна възраст. Преходът от ранна към предучилищна възраст и ролята на семейството в този преход
189. Развитие на екипната организация на работа в училище
190. Развитие на комуникативните умения на ученици в трети клас, чрез проектно-учебна дейност
191. Развитие на комуникативните умения у учениците от началното училище чрез използване на интерактивните методи и техники в занималнята
192. Развитие на мисленето у 3 – 4-годишните деца
193. Развитие на музикалността чрез слушане на музикални произведения в детската градина на 5-6 годишните
194. Развитие наблюдателността на 3 – 4-годишните деца в условията на опознаване на околната среда
195. Развитие на персонала в образователните институции
196. Развитие на познавателните умения на първокласниците в условията на самоподготовка
197. Развитие на речта и обогатяване на речника на 4-5 годишните деца в детската градина
198. Развитие на свързаната реч на децата роми (билингви) от предучилищна възраст
199. Развитие на социални умения при децата от предучилищна и начална училищна възраст
200. Развитие на способността „емоционална възприемчивост” чрез слушане на музика на живо при децата от подготвителна група в детската градина
201. Развитие на способността за пространствено мислене и творческо въображение у учениците от 4-ти клас
202. Развитие на уменията за общуване на 6 – 7-годишните деца чрез използването на интерактивни методи
203. Развитие на четивната техника при третокласниците в условията на екипната организация на учебната дейност
204. Речевите ситуации в обучението по формиране на комуникативно-речеви умения у учениците
205. Родителското влияние в диференциране интересите на надарените ученици в извънучилищната дейност – начален етап
206. Роля на моделите в решаване на текстови задачи
207. Роля на нагледните средства в обучението по Роден език в детската градина
208. Ролята на занимателните елементи при математическата подготовка на децата за училище
209. Ролята на играта в урока по английски език в начален етап за усвояване на лексика
210. Ролята на индивидуалната работа при овладяване на аритметични знания от деца със социално-педагогически проблеми
211. Ролята на самостоятелната работа по български и английски език в началното училище
212. Ролята на социалното развитие на детето от предучилищна възраст за преодоляване на детските конфликти
213. Ролята на средствата за масова комуникация в процеса на социализацията на 6 – 7-годишните деца
214. Ролята на творческите игри за развитието на познавателната активност на 5 – 6-годишните деца
215. Ролята на учителя за изграждане на подходящи междуличностни отношения в класа
216. Ролята на учителя при управление и разрешаване на конфликтите в детската градина
217. Самостоятелната работа по математика в началните класове
218. Словесно-изпълнителски дейности за стимулиране речевата активност у децата от предучилищна възраст
219. Социална готовност на 6 – 7-годишните деца за постъпване в училище
220. Социалните нагласи на детето от предучилищна възраст към света, изразени чрез изобразителна дейност
221. Социално-педагогическа интеграция на ученици от рискови семейства.
222. Социално-педагогическа подготовка на децата за постъпване в училище
223. Социално-педагогически проблеми при отглеждането на деца, лишени от родителски грижи
224. Социално-педагогически протекции на синдрома ЕМО (емоционално малтретирани обекти) при тийнейджърите
225. Социално приобщаване на децата със специфични обучителни затруднения в масовото училище
226. Социално развитие и икономическо възпитание на децата в предучилищна възраст
227. Социално-ценностни проекции при работа с деца-аутисти в началното училище
228. Социалното развитие на детето от предучилищна възраст (3-7 години)
229. Социологически измерения на стреса в работна среда
230. Специфика на езиковите задачи в урока по български език
231. Специфика на междуличностните отношения на децата в начална училищна възраст
232. Сравнителен анализ на представите за семейството у 6 – 7-годишните български и ромски деца
233. Сравнителен анализ на традиционните програмни системи за предучилищно образование със системата Монтесори и Валдорфската система
234. /Стем/ STEM обучението – интердисциплинарна практика за усъвършенстване на началното образование (1-4 клас)
235. Стилове на взаимоотношения между родители и деца в предучилищна възраст
236. Стимулиране на креативното мислене и творческо въображение у 6 – 7-годишните деца
237. Стимулиране на монологичната свързана реч при 5 – 7-годишните деца
238. Стимулиране на позитивните нагласи на 5 – 6-годишните деца за прехода към училищната дейност
239. Стимулиране на познавателната активност на учениците чрез учебни проекти в обучението по математика
240. Стимулиране на правоизговорните умения на децата чрез драматизирани дейности в детската градина
241. Стимулиране на творчеството при деца с и без отклонения в умственото развитие от начална училищна възраст
242. Стратегии и технологии за работа с надарени деца
243. Стратегическо управление на училището
244. Страховете на децата в предучилищна възраст /6-7 годишни/
245. Събеседването като метод за подбор на персонала в образователните институции – детска градина
246. Съвременният профил на българския учител
247. Съдържателно и организационно усъвършенстване на самоподготовката на третокласниците при целодневно обучение.
248. Съчинението – развитие на творческите способности на учениците от четвърти клас
249. Сюжетно-ролеви игри
250. Таблично умножение и деление при ученици от I – IV клас
251. Творческите упражнения и мястото им при овладяване на аритметичните действия с именувани числа в трети клас
252. Творчеството в началното училище.
253. Театрализираните игри по английски език за 5-6 годишните деца
254. Технологизация на педагогическия процес и творчеството на учителя. Съвременни аспекти
255. Технология за стимулиране на емоционална грамотност в условията на детската градина
256. Традиционните пролетни игри Великден и Гергьовден в село Баня за естетическото развитие на децата от предучилищна и начална училищна възраст
257. Умението за учене като ключова компетентност, формирана чрез съдържателната рамка на технологичното обучение
258. Умения на учителя за кариерно консултиране на учениците
259. Управление на дейности в образованието
260. Управление на екипи в образователните институции
261. Управление на квалификационното и кариерно развитие на учителите
262. Управление на междуличностните взаимоотношения в учителския колектив
263. Управление на промяната при внедряване на интерактивното обучение в училище
264. Управление на промяната при внедряване на проектно-екипна организация в училище
265. Условия за създаване на мотивация за усвояване на математически знания в IV клас
266. Усъвършенстване на дизайна на класната стая в съвременното начално училище
267. Усъвършенстване на извънкласната и извънучилищната дейност с учениците в четвърти клас
268. Усъвършенстване на математическата компетентност на ученици от трети клас, чрез проектна учебна дейност
269. Усъвършенстване на обучението в началните класове чрез урока, като основна форма на обучение
270. Училищното настоятелство
271. Форми и техники на родителския контрол
272. Формиране на естетическо възпитание у 5 – 6-годишните деца към неживата природа
273. Формиране на естетическо възпитание, чрез художествено-творчески дейности в детската градина
274. Формиране на изследователски умения у учениците чрез обучението по „Човекът и природата”
275. Формиране на комуникативно-речеви умения у 5 – 6-годишните деца
276. Формиране на комуникативно-речеви умения у учениците в началното училище
277. Формиране на комуникативно-речеви умения при 4 – 5-годишните деца
278. Формиране на нравствени представи в учениците от втори клас, чрез българските народни приказки
279. Формиране на положително и емоционално отношение към народните приказки на 4-5 годишни деца
280. Формиране на представи за количествените отношения у 6 – 7-годишните
281. Формиране представи за число в подготвителна група 6-7 годишни деца
282. Формиране на произносителните навици у 4 – 5-годишните деца
283. Формиране на словесно-изпълнителско самочувствие чрез действия с въображаеми предмети в групата за задължителна предучилищна подготовка
284. Формиране на способност за нагледно моделиране при запознаване с количествени отношения при децата от предучилищна възраст
285. Формиране на способности за използване на сензорни еталони при децата от предучилищна възраст
286. Формиране на умения за решаване на конфликти в детската градина
287. Формиране на умения за четене с разбиране у учениците в началните класове
288. Формиране на читателска култура у учениците в началното училище
289. Функции на директора за ефективна управленска дейност
290. Ценностите и приемането на себе си на учениците от 12-14 години
291. Ценностна система на надарени деца

ЕТНОГРАФИЯ, ЕТНОЛОГИЯ

1. Възпитателно пространство на празника
2. Генезисът на народната песен
3. Проекции на народното творчество в туризма
4. Пролетните празници представени в учебниците по музика за 5 и 6 клас
5. Символиката на хляба. Историята от Древен Египет до днес
6. Танцувална култура на българите и маршрути за културен туризъм
7. Чешмарство, обреди по повод чешмарството

ЕКОЛОГИЯ

1. Екологични аспекти на глобализацията като процес
2. Екологичност в туризма

ЗООЛОГИЯ

1.Зимна активност на едрите бозайници в Национален парк „Рила“

МЕДИЦИНА

1. Административни и медико-социални грижи за деца с ментални увреждания
2. Диабет. Видове и методи за съвременно лечение
3. Здравеопазване. Етика
4. Иновации в кинезитерапевтичната практика при лечение на гонартроза
5. Медико-социални дейности и здравни грижи при пациенти със социално-значими заболявания
6. Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се
7. Нарушена плавност на речта при афатични състояния
8. Превенция на половите и сексуалните отношения на деца между 14 – 18 години
9. Предизвикателства пред мотивацията, развитието и реализацията на здравния персонал
10. Проблемът за наркоманията и възможностите на гражданското образование за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда
11. Психологичен анализ на мозъчните травми при извършители на серийни убийства
12. Съвременни управленски практики в здравеопазването
13. Условия за безопасност на храните в туризма

ТЕХНИКА, РЕКЛАМА

1. Бенчмаркинг на винени райони
2. Влиянието на Ар деко в съвременните модни тенденции в облеклото
3. Възможности за оползотворяване на енергийни ресурси в област Благоевград
4. Възникване на рекламата, история и развитието и до наши дни
5. Ефективност от внедряването на електронна система за оперативен контрол на производството
6. Ефектите на рекламното въздействие в българското общество
7. Значение и въздействие на професионалното PR планиране в разрастването на малкия бизнес в сферата на туризма в България
8. Логото като елемент за изграждане на бранда
9. Медийно отразяване на пътни проекти с европейско финансиране
10. Пасивни методи за оползотворяване на слънчевата енергия за отопление на сгради
11. Планиране производството на пиезо-керамичен сензор
12. Подобряване на медийния образ (НЗОК)
13. Популяризиране на театралното изкуство в България чрез три рекламни инструменти
14. Приложение на криви в компютърна графика
15. Развитие на рекламата
16. Разпознаваемостта на България като туристическа дестинация чрез PR-комуникация
17. Реклама по електронно-излъчвателни средства
18. Рекламата като инструмент за успешно продуктово позициониране
19. Техническа експлоатация на МПС. Теория за движение на МПС. Гаражиране на МПС
20. Туристическа реклама
21. Хранително-вкусовата промишленост в България – история, развитие, съвременно състояние, водещи фирми

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

1. Клек. Обща характеристика. Биологични особености. Разпространение
2. Отглеждане на овце
3. Перспективи и тенденции в развитието на биоземеделието в България/Кюстендилска област – череша, овощни култури, иновативни сортове/
4. Съхнене на белия бор от вредителя борова процесионка
5. Съхнене на черния бор от вредителя борова процесионка
6. Технология за отглеждане на ориз

ХРАНЕНЕ

1. Пасивни методи за оползотворяване на слънчевата енергия за отопление на сгради
2. Подобряване на медийния образ (НЗОК)
3. Приложение на криви в компютърна графика
4. Разпознаваемостта на България като туристическа дестинация чрез PR-комуникация
5. Рекламата като инструмент за успешно продуктово позициониране
6. Техническа експлоатация на МПС. Теория за движение на МПС. Гаражиране на МПС

МЕНИДЖМЪНТ

1. Бизнес комуникации
2. Въздействие на организационната култура върху мотивацията на персонала
3. Корпоративната социална отговорност като PR инструмент за изграждане на корпоративен имидж
4. Лидерство
5. Лидерство на директора в детската градина
6. Лидерство и комуникация
7. Мениджмънт на промяната на организационната култура на училището
8. Мотивация на персонала
9. Мотивация на персонала като фактор за успешното развитие на фирмата
10. Мултидисциплинарни срещи
11. Природа на ръководната дейност. Мениджърът централна фигура в процеса на управление. Видове мениджъри и техните характеристики. Лидерство и власт. Стилове на управление.
12. Управление на човешките ресурси като фактор на иновационното развитие на индустриалните предприятия в България
13. Факторите на културна компетентност и разнообразие, управление, мотивация и работа в екип за подобряване на постиженията в областта на здравеопазването
14. Харизмата на неформалния лидер и ролята му за функционирането на малката неформална група

СЧЕТОВОДСТВО

1. Организация на счетоводството на едноличния търговец при прилагането на едностранното счетоводно записване
2. Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи
3. Счетоводна политика

КОМПЮТРИ

1. Киберсигурност

СПОРТ, ТУРИЗЪМ

1. Анализ и оценка на развитието на туризма в района на туристическа формация Разлог – Банско - Добринище
2. Организация и управление на спорта във ВУЗ

ЕЗИКОЗНАНИЕ, ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ, РЕТОРИКА

1. Вълшебно-приказният свят в творчеството на Ангел Каралийчев
2. Гордост и предразсъдъци – викторианската рамка на любовта и съвременното битие на книгата
3. Красноречие в политическото говорене
4. Норма и кодификация на българския език
5. Поведението на оратора пред аудитория
6. Преподаване на български език като чужд преди и след 1989 година. Теоретични разработки и ресурси
7. Специфични особености на устната и писмена реч
8. Съвременната антропонимна система на личните имена на децата в предучилищна възраст
9. Същност на езика. Система и структура. Характеристики на съвременния български език
10. Теория на книжовните езици

ИСТОРИЯ, ЛИЧНОСТИ

1. Американска култура. История на САЩ
2. Българска средновековна държава
3. Велин Георгиев
4. Димитър Благоев
5. Дмитрий Сергеевич Лихачов
6. Жак Дерида
7. Ильо войвода
8. Книги и статии от Нонка Първанова Кръстева притежавани от Регионална библиотека „Димитър Талев“ - Благоевград
9. Мариана Ушева
10. Неофит Бозвели
11. Патриарх Евтимий и българската идентичност
12. Преславска книжовна школа. Златният век на България
13. Просветното дело в Белица 1944 - 1953 година
14. Рудолф Щайнер
15. Село Вълкосел - история
16. Сто и четиридесет години Читалище „Никола Вапцаров” – Благоевград
17. Хиляда четиристотин петдесет и трета година – трите събития, които повлияват върху развитието на Европа

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню