2017 - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

2017

Библиографски справки
Уважаеми читатели,
Регионална библиотека „Димитър Талев”- Благоевград Ви предоставя списък с готови писмени библиографски справки, които може да поръчате и закупите. Възможно е да се възползвате от услугата на място в Справочно-библиографски отдел на библиотеката и на e-mail bibbl_sbo@abv.bg
Справките са обособени в тематични рубрики.

Списък с писмени библиографски справки – 2017 :

I.ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

1. Изследване физическото натоварване в урока по физическо възпитание на учениците от първи клас

2. Кариерни нагласи на младия учител

3. Продължаващата професионална подготовка на учителя в съвременното българско училище


4. Педагогически условия за създаване на хармонична образователна среда в детската градина

5. Социално-ценностни проекции при работа с деца-аутисти в началното училище

6. Възможностите на интерактивните техники и игри за придобиване и развитие на хигиенни навици у ромското дете

7. Естетическо възпитание на 6 – 7-годишните деца чрез средствата на музикалното изкуство

8. Педагогически условия за овладяване на социалната роля „ученик” от 6 – 7-годишните деца ( на основата на опазване на околната среда )

9. Педагогически условия за преодоляване на социалните конфликти в разновъзрастовата детска група

10. Място и значение на творческите задачи в урока по математика за II клас

11. Особености на агресивността, самооценката и самоконтрола при юношите

12. Педагогически технологии за овладяване на ценностна система у 5 – 6-годишните деца

13. Педагогически условия за стимулиране наблюдателността на 3 – 4-годишните деца върху основата на опознаването на околната действителност

14. Приложение на дидактичните игри за формиране на екологичната култура у децата от предучилищна възраст

15. Приложение на интерактивни методи на обучение в началните класове

16. Развитие на детето от предучилищна възраст. Преходът от ранна към предучилищна възраст и ролята на семейството в този преход

17. Роля на моделите в решаване на текстови задачи

18. Формиране на комуникативно-речеви умения у 5 – 6-годишните деца

19. Иновационен потенциал на портфолиото на ученика в началното училище

20. Алтернативното образование между личния избор и държавната политика

21. Интегративното обучение по математика в началното училище

22. Интерактивни методи в чуждо-езиковото обучение

23. Познавателната активност за опознаване на околната среда – условие за умствено възпитание на 5 – 6-годишните деца

24. Развитие на четивната техника при третокласниците в условията на екипната организация на учебната дейност

25. Изграждане на корпоративен имидж на образователна институция

26. Повишаване на познавателната активност на 9-10 годишните ученици чрез екипна организация на учебната дейност

27. Практико-приложни възможности на обучението по математика в III-ти клас

28. Развитие на уменията за общуване на 6 – 7-годишните деца чрез използването на интерактивни методи

29. Развитие на музикалността чрез слушане на музикални произведения в детската градина на 5-6 годишните

30. Педагогически условия за овладяване на ключови социални компетенции от 6 – 7-годишните деца на основата на опознаване на околната действителност

31. Педагогически условия за стимулиране познавателната активност на децата от разновъзрастова група в детската градина

32. Условия за създаване на мотивация за усвояване на математически знания в IV клас

33. Варианти за занимания по интереси в целодневното училище

34. Интерпретацията на приказки за формиране на умения за словесна действеност у ученици в I клас

35. Педагогически анализ на равнището на тревожност при учениците в IV клас

36. Педагогически възможности за преодоляване на конфликтите в детската градина

37. Педагогически условия за формиране на икономически представи в предучилищна възраст

38. Равенство на образователните възможности в България

39. Словесно-изпълнителски дейности за стимулиране речевата активност у децата от предучилищна възраст

40. Съвременният профил на българския учител

41. Умението за учене като ключова компетентност, формирана чрез съдържателната рамка на технологичното обучениеII.ЕТНОГРАФИЯ, ЕТНОЛОГИЯ

1. Генезисът на народната песенIII.СОЦИОЛОГИЯ, СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЗАСТРАХОВАНЕIV.ПОЛИТИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ, ДАНЪЦИ

1. Съвременни предизвикателства пред националната сигурност на Р България

2. Корпоративно подоходно облагане

3. Данъчна система на Република България

4. Пропорционален подоходен данък – същност, история, недостатъци и предимства

5. Съвременният тероризъм – генезис и проявления

6. Сравнителен анализ на диференцираните ставки на ДДС в страните от ЕС и БългарияV.ИКОНОМИКА

1. Корпоративен имидж и конкурентоспособност в индустриалния сектор

2. Развитие на събитиен туризъм в туристически региони в Европа, Америка и Океания

3. Участие на Република България в глобалните икономически процеси. Проблеми и перспективи в Еврозоната

4. Банкови услуги

5. Мрежата като мултимедийна платформа. Същност и специфика на медийния бизнес онлайн

6. Държавен бюджет на Р България (2010-2016 г.)VI.МЕНИДЖМЪНТ

1. Лидерство и комуникация

2. Корпоративната социална отговорност като PR инструмент за изграждане на корпоративен имидж

3. ЛидерствоVII.МЕДИЦИНА

1. Медико-социални дейности и здравни грижи при пациенти със социално-значими заболявания

2. Проблемът за наркоманията и възможностите на гражданското образование за превенция употребата на наркотични вещества в училищна средаVIII.ТЕХНИКА, РЕКЛАМА

1. Медийно отразяване на пътни проекти с европейско финансиране

2. Възникване на рекламата, история и развитието и до наши дни

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню