2008 - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

2008

Библиографски справки
Уважаеми читатели,
Регионална библиотека „Димитър Талев” Благоевград Ви предоставя списък с готови писмени библиографски справки, които може да поръчате и закупите. Възможно е да се възползвате от услугата на място в Справочно-библиографски отдел на библиотеката и на e-mail bibbl_sbo@abv.bg
Справките са обособени в тематични рубрики.
Списък с писмени библиографски справки – 2008 :


I.КУЛТУРА, КУЛТУРОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ

1. Особености на съвременния свят и ценност на философското образование


II.ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

1. Формиране на умения за решаване на конфликти в детската градина

2. Специфика на междуличностните отношения на децата в начална училищна възраст

3. Възможностите на позитивната семейна психотерапия във възпитателната работа

4. Класният ръководител като мениджър на класа

5. Диагностика на общите интелектуални способности на надарените деца от предучилищна и начална училищна възраст

6. Зависимост на децата от институцията ДОВДЛРГ

7. Изследване отношението на началните учители по проблема за надарените деца

8. Насилието при децата до 14-годишна възраст и педагогически възможности за преодоляването му

9. Модел на педагогическия съветник

10. Детската агресия

11. Стимулиране на монологичната свързана реч при 5 – 7-годишните деца

12. Интерактивни методи в обучението по български и английски език

13. Развитие на мисленето у 3 – 4-годишните деца

14. Усъвършенстване на обучението в началните класове чрез урока, като основна форма на обучение

15. Специфика на езиковите задачи в урока по български език

16. Извънкласни форми на възпитание

17. Стимулиране на позитивните нагласи на 5 – 6-годишните деца за прехода към училищната дейност

18. Динамика на отношението на 4 – 5-годишните деца към представителите на животинския свят в природата

19. Знания и умения по природните науки в 5 – 8 клас

20. Съчинението – развитие на творческите способности на учениците от четвърти клас

21. Александър Маджаров – трудове и статии

22. Взаимодействие между сюжетно-ролева и игра-драматизация в предучилищна възраст

23. Агресивните моменти в поведението на учениците в 3 – 4 клас


III.РЕЛИГИЯ


IV.ЕТНОГРАФИЯ, ЕТНОЛОГИЯV.СОЦИОЛОГИЯ, СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЗАСТРАХОВАНЕ

1. Социалната отговорност на PR посланията в радиопредавания за младежтаVI.ПОЛИТИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ, ДАНЪЦИ

1. Малцинствен проблем в Европа

2. Методика за разследване на убийства


VII.ИКОНОМИКА

1. Фактори, свързани с младежката безработица

2. Държавен бюджет на Република България 2000 – 2008 година
VIII.ЕКОЛОГИЯ


IX.МЕНИДЖМЪНТX.МЕДИЦИНА

1. Здравеопазване. Етика


XI.ТЕХНИКА, РЕКЛАМА


XII.СЧЕТОВОДСТВО

1. Организация на счетоводството на едноличния търговец при прилагането на едностранното счетоводно записване


XIII.ХРАНЕНЕ


XIV.СЕЛСКО СТОПАНСТВО


XV.СПОРТ, ТУРИЗЪМ


XVI.ЕЗИКОЗНАНИЕ, ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ, РЕТОРИКА

1. Теория на книжовните езици

2. Същност на езика. Система и структура. Характеристики на съвременния български език

3. Специфични особености на устната и писмена реч

4. Поведението на оратора пред аудитория

5. Норма и кодификация на българския език


XVII.ИСТОРИЯ, ЛИЧНОСТИ

1. Мариана Ушева

2. Велин Георгиев

3. Ильо войвода
4. Жак Дерида

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню