2015 - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

2015

Библиографски справки
Уважаеми читатели,
Регионална библиотека „Димитър Талев”- Благоевград Ви предоставя списък с готови писмени библиографски справки, които може да поръчате и закупите. Възможно е да се възползвате от услугата на място в Справочно-библиографски отдел на библиотеката и на e-mail bibbl_sbo@abv.bg
Справките са обособени в тематични рубрики.

Списък с писмени библиографски справки – 2015 :

I.КУЛТУРА, КУЛТУРОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯII.ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

1. Възприемане и интерпретиране на вълшебните приказки в детската градина от 5-6 годишните деца
2. Педагогически условия за развитие на функционалната грамотност на учениците в начална училищна възраст
3. Лидерство и стилове на ръководство на директорите в предучилищните заведения
4. Половото възпитание на учениците от начална училищна възраст
5. Влияние на личностната тревожност и самооценката върху удовлетвореността от труда при таксиметрови шофьори
6. Предварителната подготовка на учителя за представяне на обичаи от учебника по музика за 5 клас

7. Формиране на способности за използване на сензорни еталони при децата от предучилищна възраст
8. Изследване на евентуалното поведение в конфликтна ситуация при охранители с различни акцентуации на характера и склонност към риск
9. Формиране на способност за нагледно моделиране при запознаване с количествени отношения при децата от предучилищна възраст
10. Развитие на способността за пространствено мислене и творческо въображение у учениците от 4-ти клас
11. Стилове на взаимоотношения между родители и деца в предучилищна възраст

12. Ролята на средствата за масова комуникация в процеса на социализацията на 6 – 7-годишните деца

13. Анимационни дейности в уроците по музика в началното училище

14. Динамика на професионалните интереси на учениците

15. Локус на контрола и копинг стратегии при административни работници

16. Работа в семейства с психични и физически заболявания

17. Възпитаване на здравно-хигиенни навици в разновъзрастова група в детската градина

18. Мотивация и кариерни нагласи на учителя

19. Развитие наблюдателността на 3 – 4-годишните деца в условията на опознаване на околната среда

20. Умения на учителя за кариерно консултиране на учениците

21. Формиране на комуникативно-речеви умения при 4 – 5-годишните деца

22. Усъвършенстване на дизайна на класната стая в съвременното начално училище

23. Педагогически условия за стимулиране на детската любознателност на основата на опознаване на околната действителност

24. Началните класове в образователния процес. Развитие на индуктивни учебно-изследователски умения у учениците от началните класове

25. Педагогически условия за стимулиране на детската любознателност на основата на опознаване на околната действителност

26. Творческите упражнения и мястото им при овладяване на аритметичните действия с именувани числа в трети клас


27. Приложение на интерактивните методи при овладяване на математически знания в IV клас

28. Сюжетно-ролеви игри

29. Социалните нагласи на детето от предучилищна възраст към света, изразени чрез изобразителна дейност

30. Натюрморт в детската рисунка (плоскостно-декоративно изпълнение)

31. Игрово овладяване на културното и етикетното поведение у 5 – 6-годишните деца

32. Педагогически предпоставки за ориентиране на 5 – 6-годишните деца във времевите еталони и отношения

33. Развитие на комуникативните умения у учениците от началното училище чрез използване на интерактивните методи и техники в занималнята

34. Социално развитие и икономическо възпитание на децата в предучилищна възраст


35. Началните класове в образователния процес. Развитие на индуктивни учебно-изследователски умения у учениците от началните класове

36. Педагогически условия за стимулиране на детската любознателност на основата на опознаване на околната действителност

III.РЕЛИГИЯIV.ЕТНОГРАФИЯ, ЕТНОЛОГИЯ

1. Пролетните празници представени в учебниците по музика за 5 и 6 клас


V.СОЦИОЛОГИЯ, СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЗАСТРАХОВАНЕ

1. Враждебната реч в Интернет

2. Ценностни измерения на приемната грижа чрез методи на единичния случайVI.ПОЛИТИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ, ДАНЪЦИ

1. Националната сигурност на Република България – функция на държавата или обществен консенсус

2. Конфликт на интереси при предоставяне на обществени поръчки

3. Преговорният процес между Република Македония и Европейския съюз за пълноправно членство

4. Мотивация при осъдените на пробация за кражба лица

5. Правно възпитание на децата от предучилищна възраст

6. Русия и постсъветското пространство. Евразийски икономически съюз – същност и акценти


7. Местни данъци

8. Данъчно облагане на доходите на физически лица. Организация на облагането и контрол върху данъкоплатците

9. Речеви тактики и ПР техники в предизборните изказвания на кандидат-президенти (Избори 2011)

10. Взаимодействието на България с ЕС в борбата с тероризма

11. Тероризъм и Трета световна война

12. Афганистан – история и политика

13. Акцизен контрол, осъществяван от митническите органи

14. Ислямофобските настроения в Западна Европа след края на Студената война

15. Взаимодействието на България с ЕС в борбата с тероризма

VII.ИКОНОМИКА

1. Брандинг на туристическа дестинация

3. Значение на развлеченията за туризма

4. Маркетингов анализ и маркетингова стратегия


VIII.ЕКОЛОГИЯ

1. Екологични аспекти на глобализацията като процес


IX.МЕНИДЖМЪНТ

1. Управление на човешките ресурси като фактор на иновационното развитие на индустриалните предприятия в България


X.МЕДИЦИНА


XI.ТЕХНИКА, РЕКЛАМА

1. Разпознаваемостта на България като туристическа дестинация чрез PR-комуникация

2. Подобряване на медийния образ (НЗОК)

3. Рекламата като инструмент за успешно продуктово позициониране


XII.ХРАНЕНЕ

1. Културни различия в храненето по света

XIII.СЕЛСКО СТОПАНСТВО


XIV.СПОРТ, ТУРИЗЪМ


XV.ЕЗИКОЗНАНИЕ, ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ, РЕТОРИКА

1. Съвременната антропонимна система на личните имена на децата в предучилищна възраст


XVI.ИСТОРИЯ, ЛИЧНОСТИ 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню